کلیدواژه‌ها = الکتروفورز
شناسایی آنتی ژن‌های پیکره مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس

دوره 67، شماره 4، دی 1391، صفحه 381-385

10.22059/jvr.2012.29301

رسول مدنی؛ شبنم آزاده؛ نادر مصوری؛ مصطفی جعفرپور؛ فریبا گلچین فر؛ روح الله کشاورز‌؛ تارا امامی


بررسی الگوی الکتروفورتیکی پروئینهای سرم خون گاومیشهای بومی خوزستان

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر غلامحسین خواجه؛ دکتر محمد راضی جلالی


تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381

کتر علی مجابی؛ دکتر حسین محمودی؛ دکتر تابنده شریعتی


تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر علی مجابی؛ دکتر مهرداد عامری؛ دکتر تابنده شریعتی


بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1376

دکتر سعید نظیفی حبیب آبادی؛ دکتر مهرداد مهری؛ دکتر رضا محمدی