نویسنده = دکتر رجبعلی صدرخانلو
مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382

دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش

دوره 55، شماره 3، آبان 1379

دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی


بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی