نویسنده = �������������� ������
اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا

دوره 62، شماره 2، آبان 1386

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ ثریا نائم


بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

دوره 62، شماره 3، مهر 1386، صفحه 303-305

شاهرخ رنجبر بهادری؛ علی اسلامی؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی


بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به آلبندازول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان

دوره 62، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 45-51

عباس غلامیان؛ علی اسلامی؛ لیلی نبوی؛ عبدالرحمن راسخ؛ حمید گله داری


بررسی آلودگی های انگلی ماهیان آکواریوم آب شیرین استان تهران

دوره 61، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 1-5

بهنام مشگی؛ علی اسلامی؛ هومن یزدانی


بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به لوامیزول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان

دوره 61، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 7-13

عباس غلامیان؛ علی اسلامی؛ لیلی نبوی؛ عبدالرحمن راسخ


مطالعه دقت روشهای مختلف جهت تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ علیرضا باهنر؛ سید علی موسوی