نویسنده = سعید نظیفی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی سطوح سروتونین خون در جوجه های گوشتی مبتلا و غیر مبتلا به آسیت

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

اردشیر محیط؛ سعید نظیفی؛ بهادر آراسته


2. بررسی سطوح سروتونین خون در جوجه‌های گوشتی مبتلا و غیر مبتلا به آسیت

دوره 65، شماره 1، بهار 1389، صفحه 71-75

اردشیر محیط؛ سعید نظیفی؛ بهادر آراسته


3. بررسی شیوع و تحلیل عوامل مستعد کننده کتوز تحت بالینی در سه گاوداری صنعتی

دوره 63، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 235-240

مهدی محبی فانی؛ سعید نظیفی؛ پریسا سرکوهی؛ هوشنگ معینی زاده


5. بررسی ارتباط میان پارازیتمی وپارامترهای هماتولوژیک در آناپلاسموز گاو

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

سید مصطفی رضوی؛ سعید نظیفی؛ مریم منصوریان


6. تاثیر مصرف خوراکی موننسین در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین بر ‌حجم، فاکتورهای اقتصادی و عدد یدی چربی شیر

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

سید شهرام شکرفروش؛ مهدی محبی فانی؛ سعید نظیفی؛ مجید نیکبخت؛ ندا مقیمی


7. بررسی ارتباط میان پارازیتمی وپارامترهای هماتولوژیک در آناپلاسموز گاو

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 235-241

مصطفی رضوی؛ سعید نظیفی؛ مریم منصوریان


8. تاثیر مصرف خوراکی موننسین در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین بر ‌حجم، فاکتورهای اقتصادی و عدد یدی چربی شیر

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 191-195

سید شهرام شکرفروش؛ مهدی محبی فانی؛ سعید نظیفی؛ مجید نیکبخت؛ ندا مقیمی


10. مطالعه میکروبیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک تورم مفصل عفونی در گاو

دوره 61، شماره 1، بهار 1385، صفحه 33-38

پروانه خضرائی نیا؛ محمد جواد قراگوزلو؛ سعید نظیفی؛ جمال نجفی؛ محمد حسنی طباطبایی؛ پرستو یوسفی


11. بررسی فعالیت کبد در گاوهای هلشتاین پرتولید در دوره انتقال در یک گاوداری صنعتی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

سعید نظیفی؛ مهدی محبی فانی؛ سیدشهرام شکر فروش؛ هوشنگ معینی زاده