نویسنده = دکتر احمدرضا موثقی
اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381

دکتر تقی تقی پور بازرگان؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر غلامحسین فغانی زاده


گزارش یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381

دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر محمدمهدی دهقان؛ دکتر احمدرضا موثقی


بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381

دکتر داور شاهسونی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر غلامحسین صاحبی


هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380

دکتر داور شاهسونی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر اکبر ولی نژاد


مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380

دکتر محمدرضا اصلانی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر مهرداد مهری


اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران

دوره 55، شماره 3، آبان 1379

دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر محمدرضا اصلانی


مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379

دکتر کامران سرداری؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر سارنگ سروری؛ دکتر رنی ون ویرن