کلیدواژه‌ها = فولیکول
تغییرات فیزیولوژیک الیاف و فولیکول‌های پشم گوسفندان توده ژنتیکی کیوسی، آرخامرینوس‌×‌مغانی و سافولک‌×‌مغانی در پاسخ به طول دوره روشنایی

دوره 66، شماره 3، مهر 1390، صفحه 265-269

حمیدرضا انصاری رنانی؛ حمیدرضا باقرشاه؛ سپهر مرادی؛ ابوالحسن صادقی پناه؛ سید مجتبی سید مومن؛ نادر اسدزاده


مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382

دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382

دکتر غلامعلی مقدم؛ دکتر حسین دقیق کیا؛ دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر پرویز یاسان


بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی


بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رائینی

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

مهندس معسود اسدی؛ دکتر ایرج پوستی