کلیدواژه‌ها = شتر
بررسی سرولوژیکی آلودگی به لپتوسپیرا در شتر: یک مطالعه استانی

دوره 68، شماره 2، تیر 1392، صفحه 121-125

10.22059/jvr.2013.31958

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ علیرضا سازمند؛ غلامرضا عبدالله پور؛ سیدحسین حکمتی مقدم


اولتراسونوگرافی B-مد‌ سرپستانک‌ها و غددپستانی شتر(شتر یک کوهانه)

دوره 62، شماره 2، تیر 1386

جلیل آب شناس؛ داریوش وثوق؛ مجید مسعودی فرد؛ محمدمهدی مولائی


گزارش آلودگی انگلی شتر (کاملوس درومدار یوس ) از کشتارگاه کرمان

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385

دکتر محمد حسن رادفر؛ دکترعبدالعلی ابراهیمی میمند؛ دکتر احمد شریفی پاقلعه


مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382

دکتر علی اسلامی؛ دکتر شاهرخ رنجبر؛ دکتر علیرضا اسکندری؛ دکتر رضا صداقت


مطالعه آناتومیکی رباط های مفصل مچ پا در شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382

دکتر زهرا طوقیان؛ دکتر محمدعلی روزبهایی


کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 53، 3,4، بهمن 1377

دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر محمدرضا متوسل الحسینی