کلیدواژه‌ها = ویروس تب برفکی
مقایسه ناحیه‌)1D (VP1 ژنوم ویروس تب برفکی تیپ A جدا شده از استان خراسان رضوی با ویروس‌های جدا شده ازسایر استان‌ها و کشور‌های همسایه

دوره 65، شماره 3، مهر 1389

سعید زیبائی؛ هادی کیوانفر؛ محمد ربانی؛ فرهید همت زاده؛ مهدی کیانی زاده؛ محسن فتحی نجفی؛ مجید فرهودی؛ محمد همتی


اپیدمیولوژی مولکولی ویروس عامل بیماری تب برفکی درنشخوار کنندگان ایران در فاصله سال‌های 85 13-1384

دوره 65، شماره 2، تیر 1389

همایون مهروانی؛ هادی کیوانفر؛ فرهید همت زاده؛ سعید بکایی؛ حسن ایزدی؛ مرتضی تقی زاده؛ مسعود ستوده