نویسنده = دکتر مریم رضائیان
سلول شناسی غده هپاتوپانکراس در میگوی سفید هندی خلیج فارس

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر مریم رضائیان؛ دکتر محمدرضا صفری ماچیانی


مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین

دوره 56، شماره 3، آبان 1380

دکتر مریم رضائیان؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ فردوس ابراهیم پور


روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر حسن گیلان پور؛ دکتر مریم رضائیان


بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1376

دکتر نوردهر رکنی؛ دکتر مریم رضائیان؛ دکتر ارمغان دیانی دردشتی