نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبستنی بررسی اثر سن ، جنس ، آبستنی و شیرواری بر غلظت سرمی هورمونهای غده تیروئید بزهای ایرانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • آب شیرین شکمپایان آبزی استان کرمانشاهان [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • آب شیرین حلزونهای آبهای شیرین استان سیستان و بلوچستان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • آتی پامزول اثر آتی پامزول مهاری آگونیست های آلفا دو روی درجه حرارت بدن و ضربان قلب در بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • آترزی مطالعه آترزی فولیکولهای تخمدانی گوسفند ماکویی در مراحل مختلف دوره جنسی و در فصول مختلف سال [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • آترزی روده مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سگمنتال روده و آنترزی مقعد در گوساله هولشتاین [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • آترزی مقعد مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سگمنتال روده و آنترزی مقعد در گوساله هولشتاین [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • آرترودسیس آرترودسیس مفصل بخلق اسب با استفاده از میله و پیوند استخوان اسفنجی خودی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • آریتمی میزان شیوع آریتمی های قلبی در گربه های ارجاعی به بیمارستان شماره 2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • آریتمی قلبی نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • آزمایش جلدی استفاده از آزمایش جلدی برای تشخیص سالمونلوز تجربی در خرگوش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • آفلاتوکسین M1 مطالعه اثر سیستم لاکتوپراکسیداز و لاکتوپراکسیداز همراه ریبوفلاوین بر روی آفلاتوکسین M1 در شیر [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • آگونیست های آلفا دو اثر آتی پامزول مهاری آگونیست های آلفا دو روی درجه حرارت بدن و ضربان قلب در بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • آلودگی سالمونلایی بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گاوهای ذبح شده در کشتارگاه شهر شیراز و اهمیت بهداشتی آن [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • آلودگی کرمی بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • آمیلاز بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • آمونیاک بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • آناتومی آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • آنتی بیوتیک ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیو تیکها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • آنزیمهای سرمی بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • آنزیمهای سرم خون بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • آنفلوآنزای طیور پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیری آنفلوآنزای طیور ایران در سال 1377 [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • آئروموناس هیدرو فیلا ایمنی زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی [دوره 55، شماره 1، 1379]

ا

 • ااساید ضرورت کاربرد ضد عفونی کننده های اختصاصی جهت کنترل کوکسیدیوز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • اپیتلیوم بویایی کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • اپیتلیوم تنفسی کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • اپیدورال خلفی ارزیابی بی حسی اپیدورال خلفی با ترکیب زایلازین و کتامین در اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • احیای متیلن بلو ارزیابی روش احیای متیلن بلو در تعیین کیفیت باکتریابی شیر خام گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • ایران شکمپایان آبزی استان کرمانشاهان [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • ایران حلزونهای آبهای شیرین استان سیستان و بلوچستان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • اریتروئید بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • ارزشهای مرجع سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • از پا افتادن نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزوئوتیک گاوها در منطقه ارومیه [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • ازت فرار تام بررسی مقایسه ای سه روش اندازه گیری تری متیل آمین ، ازت فرار تام و شمارش کلی باکتریهای هوازی سرمادوست در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ایزوپرنالین تغیرات هیستومورفولوژیکی و هیستوشیمیایی غده بزاقی بناگوشی خرگوش تحت تأثیر داروی ایزوپرنالین در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • اسب مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • اسب ارزیابی بی حسی اپیدورال خلفی با ترکیب زایلازین و کتامین در اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • اسب آرترودسیس مفصل بخلق اسب با استفاده از میله و پیوند استخوان اسفنجی خودی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • اسبچه خزر بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • اسب عرب بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • اسب کرد تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • اسپوروزوآیت بررسی اولیه ایمنی زایی اسپوروزوآیت و مروزوآیت ایمریاتنلا در ماکیان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • استاندارد خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • استخوان ران مطالعه بالینی و رادیوگرافیکی پوشش مجدد سر استخوان ران در سگ [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • اسیدیته مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • اسهال ویروسی گاوان مطالعه تاثیر سویه NADL ویروس BVD بر سلولهای سفید خون گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • اصلاح نژاد ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • افت تولید پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیری آنفلوآنزای طیور ایران در سال 1377 [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • الایزا ایمنی زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • التیام مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • الکتروکاردیوگرام بررسی تعیین پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگهای سالم نژاد ژرمن شپرد در ایران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • الکتروکاردیوگرام میزان شیوع آریتمی های قلبی در گربه های ارجاعی به بیمارستان شماره 2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • الکترولیتها نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • ایلیوم مطالعه لایه عضلانی جدار ایلیوم سگ به وسیله میکروسکوپهای نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ایلئون مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پلاکهای پی یر تهی روده ای و ایلئونی گاومیش در سنین مختلف [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • ایمریاتنلا ضرورت کاربرد ضد عفونی کننده های اختصاصی جهت کنترل کوکسیدیوز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ایمریاتنلا بررسی اولیه ایمنی زایی اسپوروزوآیت و مروزوآیت ایمریاتنلا در ماکیان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • ایمنی زایی مقایسه ایمنی زایی پنج برنامه مختلف واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • ایمنی زایی ایمنی زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • انتقال جنین تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش لاپاروسکوپی و تلقیح سرویکال در میشهای سوپر اووله شده در برنامه انتقال جنین [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • انتقال خون ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • انتقال خون خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • ایندومتاسین بررسی مقایسه ای اثرات مرکزی پروستاگلاندینهای E2 و F2a روی رفتار تغذیه ای در خرگوش [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • انگلهای خارجی گزارش یک مورد شیوع و سازش پذیری کک انسانی در یک مزرعه مرغ مادر در حومه تهران [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • انگلهای ریوی بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • انگلهای کرمی بررسی شیوع انگلهای کرمی داخل ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • ایورمکتین ارزیابی اثرات ایورمکتین بر آلودگی طبیعی گوسفند به نماتودهای لوله گوارش با تاکید بر بونوستوموم تریگونوسفالوم [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • اوره بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • اووسیت بررسی مقدماتی دریافت اووسیت از مادیانهای دره شوری به روش غیرجراحی در دو مرحله محلی و بین محلی ها [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • اووسیت لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش [دوره 55، شماره 3، 1379]

ب

 • باقیمانده دارویی ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیو تیکها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • باکتری شناسی جداسازی و شناسایی گونه های غالب ویبریو در میگوهای پرورشی تعدادی از کارگاههای پرورش میگوی حله بوشهر [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • بالینی مطالعه بالینی و رادیوگرافیکی پوشش مجدد سر استخوان ران در سگ [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • بانک خون ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • بتالاکتاماز بررسی تولید آنزیم بتالاکتاماز در باکتریهای جداشده از شیر بزان مبتلا به ورم پستان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • برنامه واکسیناسیون مقایسه ایمنی زایی پنج برنامه مختلف واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • بز اثر آتی پامزول مهاری آگونیست های آلفا دو روی درجه حرارت بدن و ضربان قلب در بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • بز آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • بز بررسی تولید آنزیم بتالاکتاماز در باکتریهای جداشده از شیر بزان مبتلا به ورم پستان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • بز اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • بز کرکی رائینی بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رائینی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • بلدرچین بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • بلوغ لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • بلوغ تخمک مقایسه اثر غلضتهای مختلف سرم جدید گاو و سرم میش فحل بر بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • بیماری بردر مطالعه تاثیر سویه NADL ویروس BVD بر سلولهای سفید خون گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • بیماری گامبورو مقایسه ایمنی زایی پنج برنامه مختلف واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • بیواتوگرافی ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیو تیکها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • بیومتری بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]

پ

 • پارامترهای بیوشیمیایی سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • پارامترهای بیوشیمیایی بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • پارامترهای بیوشیمیایی بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • پارامترهای بیوشیمیایی مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • پارامترهای بیوشیمیایی تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • پارامترهای بیوشیمیایی مطالعه مقایسه ای پارامترهای بیوشیمیایی مایع مغزی نخاعی و سرم در دو جنس از گوسفند نژاد شال [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • پی پی رازین بررسی آلودگی به توکسوکارا ویتولوروم در گوساله های بومی و صنعتی شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • پروتئین مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • پرورش آبزیان مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا: 1- تنوع فنوتیپی بین گونه ای و درون گونه ای [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • پروستاگلاندینهای E2 و F2a بررسی مقایسه ای اثرات مرکزی پروستاگلاندینهای E2 و F2a روی رفتار تغذیه ای در خرگوش [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • پستی ویروس مطالعه تاثیر سویه NADL ویروس BVD بر سلولهای سفید خون گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • پشم بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • پلاکت تعیین مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان بظاهر سالم لری بختیاری [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • پلاکهای پی یر مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پلاکهای پی یر تهی روده ای و ایلئونی گاومیش در سنین مختلف [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • پنومونی انگلی بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • پوست بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رائینی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • پوشش مجدد مطالعه بالینی و رادیوگرافیکی پوشش مجدد سر استخوان ران در سگ [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • پولکس گزارش یک مورد شیوع و سازش پذیری کک انسانی در یک مزرعه مرغ مادر در حومه تهران [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • پیوند استخوان اسفنجی خودی آرترودسیس مفصل بخلق اسب با استفاده از میله و پیوند استخوان اسفنجی خودی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • پیوند مثانه مطالعه بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیو شیمیایی سرم خون متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ [دوره 55، شماره 4، 1379]

ت

 • تابلوی خونی تعیین مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان بظاهر سالم لری بختیاری [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • تاریخ پزشکی پزشکی در هزاره ها [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • تبریز بررسی وضعیت حاملین سالمونلا در تعدادی از گاوداریهای شهرستان تبریز [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • تخمدان بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • تری یدوتیرونین بررسی اثر سن ، جنس ، آبستنی و شیرواری بر غلظت سرمی هورمونهای غده تیروئید بزهای ایرانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • تری کلروفن بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • تری متیل آمین بررسی مقایسه ای سه روش اندازه گیری تری متیل آمین ، ازت فرار تام و شمارش کلی باکتریهای هوازی سرمادوست در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • تیروکسین بررسی اثر سن ، جنس ، آبستنی و شیرواری بر غلظت سرمی هورمونهای غده تیروئید بزهای ایرانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • تیروئید بررسی اثر سن ، جنس ، آبستنی و شیرواری بر غلظت سرمی هورمونهای غده تیروئید بزهای ایرانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • تکثیر مصنوعی ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • تکرار پذیری مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا: 1- تنوع فنوتیپی بین گونه ای و درون گونه ای [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • تلقیح مصنوعی تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش لاپاروسکوپی و تلقیح سرویکال در میشهای سوپر اووله شده در برنامه انتقال جنین [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • تناوب داری بررسی تناوب داری میکروفیلتر دیروفیلاریا ایمی تیس در خون یک قلاده سگ در تهران [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • تنظیم اخذ غذا بررسی مقایسه ای اثرات مرکزی پروستاگلاندینهای E2 و F2a روی رفتار تغذیه ای در خرگوش [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • تنوع فنوتیپی مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا: 1- تنوع فنوتیپی بین گونه ای و درون گونه ای [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • تهران بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • تهی روده مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پلاکهای پی یر تهی روده ای و ایلئونی گاومیش در سنین مختلف [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • توکسوکارا ویتولوروم بررسی آلودگی به توکسوکارا ویتولوروم در گوساله های بومی و صنعتی شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • تومور بدنه کاروتید گزارشی از یک مورد درمانگاهی تومور بدنه کاروتید در یک سگ نژاد تریر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • تومور جسم کاروتید گزارشی از یک مورد درمانگاهی تومور بدنه کاروتید در یک سگ نژاد تریر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • تومور قاعده قلب گزارشی از یک مورد درمانگاهی تومور بدنه کاروتید در یک سگ نژاد تریر [دوره 55، شماره 3، 1379]

ج

 • جنس بررسی اثر سن ، جنس ، آبستنی و شیرواری بر غلظت سرمی هورمونهای غده تیروئید بزهای ایرانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • جنس بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • جوجه مقایسه ایمنی زایی پنج برنامه مختلف واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو [دوره 55، شماره 2، 1379]

چ

 • چربی تام کبد مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری [دوره 55، شماره 3، 1379]

ح

 • حاملین بررسی وضعیت حاملین سالمونلا در تعدادی از گاوداریهای شهرستان تبریز [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • حدت مقایسه حدت سوشهای انسانی و حیوانی کاندیدا آلبیکنس [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • حلزون شکمپایان آبزی استان کرمانشاهان [دوره 55، شماره 2، 1379]

خ

 • خرگوش تغیرات هیستومورفولوژیکی و هیستوشیمیایی غده بزاقی بناگوشی خرگوش تحت تأثیر داروی ایزوپرنالین در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • خرگوش مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • خرگوش استفاده از آزمایش جلدی برای تشخیص سالمونلوز تجربی در خرگوش [دوره 55، شماره 1، 1379]

د

 • دامنه مرجع تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • دانسیته مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • دریای خزر بررسی شیوع انگلهای کرمی داخل ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • درجه حرارت بدن اثر آتی پامزول مهاری آگونیست های آلفا دو روی درجه حرارت بدن و ضربان قلب در بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • دیروفیلاریاایمی تیس بررسی تناوب داری میکروفیلتر دیروفیلاریا ایمی تیس در خون یک قلاده سگ در تهران [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • دستگاه دهلیزی گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • دستگاه گوارش بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • دیکتیوکولوس ویویپاروس گزارش اولین مورد آلودگی گاو به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویویپاروس در استان فارس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • دیکتیوکولوس ویویپاروس بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • دوبرمن گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز [دوره 55، شماره 4، 1379]

ذ

 • ذخیره خون خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد [دوره 55، شماره 3، 1379]

ر

 • رادیوگرافیکی مطالعه بالینی و رادیوگرافیکی پوشش مجدد سر استخوان ران در سگ [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • ریبوفلاوین مطالعه اثر سیستم لاکتوپراکسیداز و لاکتوپراکسیداز همراه ریبوفلاوین بر روی آفلاتوکسین M1 در شیر [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ردوکتاز ارزیابی روش احیای متیلن بلو در تعیین کیفیت باکتریابی شیر خام گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • رشد تأخیری مطالعه و مدلسازی مرحله رشد تأخیری سالمونلاتیفی موریم متأثر از عوامل رشد انتخابی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • ریه گزارش اولین مورد آلودگی گاو به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویویپاروس در استان فارس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • روش استانداردشمارش پلیت ارزیابی روش احیای متیلن بلو در تعیین کیفیت باکتریابی شیر خام گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]

ز

 • زایلازین ارزیابی بی حسی اپیدورال خلفی با ترکیب زایلازین و کتامین در اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • زمینگیری نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزوئوتیک گاوها در منطقه ارومیه [دوره 55، شماره 3، 1379]

ژ

 • ژرمن شپرد بررسی تعیین پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگهای سالم نژاد ژرمن شپرد در ایران [دوره 55، شماره 4، 1379]

س

 • سالمونلا بررسی وضعیت حاملین سالمونلا در تعدادی از گاوداریهای شهرستان تبریز [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • سالمونلاتیفی موریم مطالعه و مدلسازی مرحله رشد تأخیری سالمونلاتیفی موریم متأثر از عوامل رشد انتخابی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • سالمونلوز استفاده از آزمایش جلدی برای تشخیص سالمونلوز تجربی در خرگوش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • سالمونلوز بررسی وضعیت حاملین سالمونلا در تعدادی از گاوداریهای شهرستان تبریز [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • ستون مهره ای تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ستون مهره ای مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • سرم بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • سرم بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • سرم تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • سرم جنین گاو مقایسه اثر غلضتهای مختلف سرم جدید گاو و سرم میش فحل بر بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • سرم خون مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • سرم میش فحل مقایسه اثر غلضتهای مختلف سرم جدید گاو و سرم میش فحل بر بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • سرم و مایع مغزی نخاعی مطالعه مقایسه ای پارامترهای بیوشیمیایی مایع مغزی نخاعی و سرم در دو جنس از گوسفند نژاد شال [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • سرولوپلاسمین بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • سقط جنین بررسی عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر فتوس زیرگونه فتوس در گوسفنداریهای اطراف تهران و اصفهان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • سگ گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • سگ بررسی تعیین پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگهای سالم نژاد ژرمن شپرد در ایران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • سگ بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • سگ مطالعه بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیو شیمیایی سرم خون متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • سگ مطالعه لایه عضلانی جدار ایلیوم سگ به وسیله میکروسکوپهای نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • سگ بررسی تناوب داری میکروفیلتر دیروفیلاریا ایمی تیس در خون یک قلاده سگ در تهران [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • سلولهای انتقالی آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • سلولهای ((پی)) آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • سن بررسی اثر سن ، جنس ، آبستنی و شیرواری بر غلظت سرمی هورمونهای غده تیروئید بزهای ایرانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • سن بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • سولفونامید ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیو تیکها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • سویه NADL مطالعه تاثیر سویه NADL ویروس BVD بر سلولهای سفید خون گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]

ش

 • شیر مطالعه اثر سیستم لاکتوپراکسیداز و لاکتوپراکسیداز همراه ریبوفلاوین بر روی آفلاتوکسین M1 در شیر [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • شیراز گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • شیراز بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گاوهای ذبح شده در کشتارگاه شهر شیراز و اهمیت بهداشتی آن [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • شیرخام مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • شکمپا شکمپایان آبزی استان کرمانشاهان [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • شکمپا حلزونهای آبهای شیرین استان سیستان و بلوچستان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • شمارش کلی بررسی مقایسه ای سه روش اندازه گیری تری متیل آمین ، ازت فرار تام و شمارش کلی باکتریهای هوازی سرمادوست در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • شمارش کلی باکتریایی مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]

ض

 • ضایعات تنفسی بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ضربان قلب اثر آتی پامزول مهاری آگونیست های آلفا دو روی درجه حرارت بدن و ضربان قلب در بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • ضریب رشد آلومتریک تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ضریب رشد آلومتریک مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • ضریب فولتون ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد [دوره 55، شماره 2، 1379]

ط

 • طب پزشکی در هزاره ها [دوره 55، شماره 2، 1379]

ع

 • عدم تعادل گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • عضو ومرونازال کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]

غ

 • غاز اهلی تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • غده بناگوشی تغیرات هیستومورفولوژیکی و هیستوشیمیایی غده بزاقی بناگوشی خرگوش تحت تأثیر داروی ایزوپرنالین در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]

ف

 • فاکتورهای رشد مطالعه و مدلسازی مرحله رشد تأخیری سالمونلاتیفی موریم متأثر از عوامل رشد انتخابی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • فحلی بررسی مقدماتی دریافت اووسیت از مادیانهای دره شوری به روش غیرجراحی در دو مرحله محلی و بین محلی ها [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • فیزیولوژی ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • فسفر نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزوئوتیک گاوها در منطقه ارومیه [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • فیلاریوزیس بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • فلزات سنگین مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین ( سولفات مس ، سولفات روی و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ) بر بافتهای ماهی کپور [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • فلور بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • فولیکول بررسی مقدماتی دریافت اووسیت از مادیانهای دره شوری به روش غیرجراحی در دو مرحله محلی و بین محلی ها [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • فولیکول بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • فولیکول بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رائینی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • فولیکولهای تخمدانی مطالعه آترزی فولیکولهای تخمدانی گوسفند ماکویی در مراحل مختلف دوره جنسی و در فصول مختلف سال [دوره 55، شماره 4، 1379]

ق

 • قارچ بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود [دوره 55، شماره 3، 1379]

ک

 • کازئین مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • کاشان بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • کالبدشناسی کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • کاندیدا آلبیکنس مقایسه حدت سوشهای انسانی و حیوانی کاندیدا آلبیکنس [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • کبد بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • کبد اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • کپور ماهی ایمنی زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • کپور ماهیان بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • کپور نقره ای ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • کپور نقره ای بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • کتامین ارزیابی بی حسی اپیدورال خلفی با ترکیب زایلازین و کتامین در اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • کج نگه داشتن سر گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • کیسه آمنیون گاو مطالعه بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیو شیمیایی سرم خون متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • کشت لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • کشتارگاه بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گاوهای ذبح شده در کشتارگاه شهر شیراز و اهمیت بهداشتی آن [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • کیفیت باکتریایی شیر ارزیابی روش احیای متیلن بلو در تعیین کیفیت باکتریابی شیر خام گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • کیفیت بهداشتی مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • کک گزارش یک مورد شیوع و سازش پذیری کک انسانی در یک مزرعه مرغ مادر در حومه تهران [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • کلانژیوکارسینوم اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • کلسترول بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • کمپیلوباکتر فتوس بررسی عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر فتوس زیرگونه فتوس در گوسفنداریهای اطراف تهران و اصفهان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • کم خونی ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • کمودکتوما گزارشی از یک مورد درمانگاهی تومور بدنه کاروتید در یک سگ نژاد تریر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • کنترل کیفی بررسی مقایسه ای سه روش اندازه گیری تری متیل آمین ، ازت فرار تام و شمارش کلی باکتریهای هوازی سرمادوست در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • کوکسیدیوز ضرورت کاربرد ضد عفونی کننده های اختصاصی جهت کنترل کوکسیدیوز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • کوکسیدیوز ماکیان بررسی اولیه ایمنی زایی اسپوروزوآیت و مروزوآیت ایمریاتنلا در ماکیان [دوره 55، شماره 3، 1379]

گ

 • گاو گزارش اولین مورد آلودگی گاو به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویویپاروس در استان فارس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • گاو ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • گاو خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • گاو بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گاوهای ذبح شده در کشتارگاه شهر شیراز و اهمیت بهداشتی آن [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گاو نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گاو بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گاو بررسی آلودگی به توکسوکارا ویتولوروم در گوساله های بومی و صنعتی شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گاو بررسی وضعیت حاملین سالمونلا در تعدادی از گاوداریهای شهرستان تبریز [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گاو شیری بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • گاومیش مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پلاکهای پی یر تهی روده ای و ایلئونی گاومیش در سنین مختلف [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • گاومیش لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • گاومیش کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گاومیش بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گاومیش بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گاوهای شیری مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • گربه میزان شیوع آریتمی های قلبی در گربه های ارجاعی به بیمارستان شماره 2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • گره سینوسی-دهلیزی آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • گلبولهای سفید گوسفند مطالعه تاثیر سویه NADL ویروس BVD بر سلولهای سفید خون گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گوساله بررسی آلودگی به توکسوکارا ویتولوروم در گوساله های بومی و صنعتی شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گوساله مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سگمنتال روده و آنترزی مقعد در گوساله هولشتاین [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گوسفند بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • گوسفند مطالعه آترزی فولیکولهای تخمدانی گوسفند ماکویی در مراحل مختلف دوره جنسی و در فصول مختلف سال [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • گوسفند بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • گوسفند تعیین مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان بظاهر سالم لری بختیاری [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • گوسفند سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • گوسفند بررسی عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر فتوس زیرگونه فتوس در گوسفنداریهای اطراف تهران و اصفهان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • گوسفند بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • گوسفند مقایسه اثر غلضتهای مختلف سرم جدید گاو و سرم میش فحل بر بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • گوسفند مطالعه مقایسه ای پارامترهای بیوشیمیایی مایع مغزی نخاعی و سرم در دو جنس از گوسفند نژاد شال [دوره 55، شماره 1، 1379]

ل

 • لاپاروسکوپی تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش لاپاروسکوپی و تلقیح سرویکال در میشهای سوپر اووله شده در برنامه انتقال جنین [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • لاکتوپراکسیداز مطالعه اثر سیستم لاکتوپراکسیداز و لاکتوپراکسیداز همراه ریبوفلاوین بر روی آفلاتوکسین M1 در شیر [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • لایه عضلانی مطالعه لایه عضلانی جدار ایلیوم سگ به وسیله میکروسکوپهای نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • لیپاز بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • لقاح لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • لکوگرام بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی [دوره 55، شماره 4، 1379]

م

 • مادیان بررسی مقدماتی دریافت اووسیت از مادیانهای دره شوری به روش غیرجراحی در دو مرحله محلی و بین محلی ها [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ماکیان گزارش یک مورد شیوع و سازش پذیری کک انسانی در یک مزرعه مرغ مادر در حومه تهران [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • ماهی بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • ماهی ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیو تیکها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • ماهی استخوانی بررسی مقایسه ای سه روش اندازه گیری تری متیل آمین ، ازت فرار تام و شمارش کلی باکتریهای هوازی سرمادوست در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ماهیان تیلاپیا مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا: 1- تنوع فنوتیپی بین گونه ای و درون گونه ای [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ماهی قره برون بررسی شیوع انگلهای کرمی داخل ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • ماهی کپور بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • ماهی کپور معمولی مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین ( سولفات مس ، سولفات روی و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ) بر بافتهای ماهی کپور [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • مدلسازی مطالعه و مدلسازی مرحله رشد تأخیری سالمونلاتیفی موریم متأثر از عوامل رشد انتخابی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • مرغداری تخمگذار پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیری آنفلوآنزای طیور ایران در سال 1377 [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مروزوآیت بررسی اولیه ایمنی زایی اسپوروزوآیت و مروزوآیت ایمریاتنلا در ماکیان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مس بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • مس بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مسمومیت بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • مسمومیت بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مسمومیت بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • میش تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش لاپاروسکوپی و تلقیح سرویکال در میشهای سوپر اووله شده در برنامه انتقال جنین [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • مغز استخوان بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مفصل بخلق آرترودسیس مفصل بخلق اسب با استفاده از میله و پیوند استخوان اسفنجی خودی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • مقادیر هماتولوژیکی تعیین مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان بظاهر سالم لری بختیاری [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • مقاومت به سرما مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا: 1- تنوع فنوتیپی بین گونه ای و درون گونه ای [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • میکروسکوپ الکترونی مطالعه لایه عضلانی جدار ایلیوم سگ به وسیله میکروسکوپهای نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • میگوی ببری سبز جداسازی و شناسایی گونه های غالب ویبریو در میگوهای پرورشی تعدادی از کارگاههای پرورش میگوی حله بوشهر [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • میگوی سفید هندی جداسازی و شناسایی گونه های غالب ویبریو در میگوهای پرورشی تعدادی از کارگاههای پرورش میگوی حله بوشهر [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • میلوئید بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • ممانعت از هماگلوتیناسیون پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیری آنفلوآنزای طیور ایران در سال 1377 [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • منبع جداسازی مقایسه حدت سوشهای انسانی و حیوانی کاندیدا آلبیکنس [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • موش بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • مولدین ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد [دوره 55، شماره 2، 1379]

ن

 • ناهنجاری مادرزادی مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سگمنتال روده و آنترزی مقعد در گوساله هولشتاین [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • نخاع بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • نخاع شوکی تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • نخاع شوکی مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • نرمتن شکمپایان آبزی استان کرمانشاهان [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • نژاد قزل سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • نیستاگموس گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • نقطه انجماد مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • نماتود بررسی آلودگی به توکسوکارا ویتولوروم در گوساله های بومی و صنعتی شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • نماتودهای لوله گوارش ارزیابی اثرات ایورمکتین بر آلودگی طبیعی گوسفند به نماتودهای لوله گوارش با تاکید بر بونوستوموم تریگونوسفالوم [دوره 55، شماره 1، 1379]

و

 • ویبریو جداسازی و شناسایی گونه های غالب ویبریو در میگوهای پرورشی تعدادی از کارگاههای پرورش میگوی حله بوشهر [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • وتر خم کننده عمقی مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • ورم پستان بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ورم پستان بررسی تولید آنزیم بتالاکتاماز در باکتریهای جداشده از شیر بزان مبتلا به ورم پستان [دوره 55، شماره 3، 1379]

ه

 • هیالورونات سدیم مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • هیپوفسفاتمی نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزوئوتیک گاوها در منطقه ارومیه [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • هزاره ها پزشکی در هزاره ها [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • هیستوپاتولوژی مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین ( سولفات مس ، سولفات روی و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ) بر بافتهای ماهی کپور [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • هیستوپاتولوژی اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • هیستوشیمیایی تغیرات هیستومورفولوژیکی و هیستوشیمیایی غده بزاقی بناگوشی خرگوش تحت تأثیر داروی ایزوپرنالین در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • هیستولوژی بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • هیستومورفولوژی تغیرات هیستومورفولوژیکی و هیستوشیمیایی غده بزاقی بناگوشی خرگوش تحت تأثیر داروی ایزوپرنالین در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • هماتوکریت بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • هماتوکریت تعیین مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان بظاهر سالم لری بختیاری [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • هماتولوژی بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس [دوره 55، شماره 3، 1379]

ی

 • یافته های بالینی بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند [دوره 55، شماره 4، 1379]