نویسنده = سید مصطفی پیغمبری
جستجوی سرولوژیکی عفونت به سالمونلا انتریتیدیس در گله‌های طیور صنعتی ایران

دوره 64، شماره 2، تیر 1388

رامین اکبریان؛ سید مصطفی پیغمبری؛ عباس برین


مطالعه مولکولی آلودگی به ویروس لکوز تحت گروه J در گله‌های اجداد گوشتی در ایران

دوره 64، شماره 1، فروردین 1388

ذوالفقار رجبی؛ محمدحسن بزرگمهری فرد؛ سید مصطفی پیغمبری


شناسایی باکتری‌های رایج ورم پستان در تانک شیر گاوداری‌ها ‌ با روش PCR

دوره 63، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 69-73

مهدی وجگانی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ حسن حکیمی


گزارش یک مورد کلانژیوکارسینوما در یک قطعه جوجه گوشتی

دوره 62، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 63-64

سید مصطفی پیغمبری؛ امید دزفولیان؛ مهدی رزازیان