نویسنده = دکتر موسی توسلی
بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر احمد مرشدی؛ دکتر محمدرضا حریدالهی؛ دکتر موسی توسلی؛ دکتر بهرام دلیرنقده


کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر علیرضا طالبی؛ دکتر امیر عباس فرشید؛ دکتر موسی توسلی


برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381

دکتر حمید رضا حدادزاده؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر صادق رهبر؛ دکتر موسی توسلی؛ دکتر فرهاد امینی


ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر موسی توسلی؛ دکتر شهرام جوادی؛ دکتر مجتبی هادیان


نشانیهای درمانگاهی در بابزیوز تجربی با بابزیا اویس در گوسفند

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380

دکتر موسی توسلی؛ دکتر صادق رهبری


بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر موسی توسلی؛ دکتر رامین شفیع پور؛ دکتر قاسم اکبری


جرب کوریوپتس بویس از گاو در ایران

دوره 53، 1,2، مرداد 1377

دکتر موسی توسلی؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر سیامک زارعی