دوره و شماره: دوره 74، شماره 3، پاییز 1398 

مروری

1. کاربرد فناوری امیکس (Omics) در تشخیص تومورهای سگ

صفحه 296-303

10.22059/jvr.2018.240767.2692

محمد زمانی‌ احمد ‌محمودی؛ شهرازد عزیزی


3. بیان ژن‌های آپوپتوز در لنفوسیت‌های گاوی در پاسخ به مایع کیست هیداتید

صفحه 312-320

10.22059/jvr.2018.244366.2716

مریم رحمانی دهاقانی؛ سپیده طلوعی؛ حسین یوسفی دارانی؛ محمد علیان؛ زهرا غیور نجف آبادی


بهداشت مواد غذایی

9. مطالعه اثر پوشش کیتوزان حاوی اسانس کاکوتی کوهی بر برخی خصوصیات میکروبی و حسی فیله مرغ در دمای یخچالی

صفحه 370-378

10.22059/jvr.2018.244342.2715

شیرین حسن؛ علی خنجری؛ محمد کاظم کوهی؛ حسن گندمی نصر آبادی؛ نسیم شاویسی


بهداشت و بیماری های آبزیان

10. مطالعه اثرات پاتولوژیک ناشی از عصاره تنباکو بر بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 380-386

10.22059/jvr.2019.221635.2547

عبدالعلی موحدی نیا؛ محسن حیدری؛ صبا حسینی؛ زینب یعقوبی؛ زهرا امینی؛ الهام پور معافی اصفهانی


بهداشت و بیماری های دام های بزرگ

11. بررسی کشتارگاهی وضعیت کبالت در سرم و کبد گاو در فصول مختلف سال

صفحه 388-395

10.22059/jvr.2018.243012.2707

احمد بهرامی؛ سیامک عصری رضایی؛ حمید اکبری؛ بهرام دلیرنقده


بهداشت و بیماری های پرندگان

12. مطالعة شجره‌شناسی دو جدایة ویروس بیماری نیوکاسل (NDV) به دست آمده از گله های طیور استان اصفهان در سال 1377 بر اساس تعیین توالی ژن هماگلوتینین-نورآمینیداز (HN)

صفحه 396-407

10.22059/jvr.2019.225699.2576

محمد سلطانی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید علی پوربخش؛ عباس اشتری؛ آریا رضایی‌فر؛ محمد عبدالشاه


تکنیک های تصویربرداری تشخیصی

13. بررسی رادیولوژی و بافت شناسی مراکز استخوان‌سازی اندام حرکتی سینه‌ای در کبوتر

صفحه 408-416

10.22059/jvr.2019.250866.2755

محمد داداش پور؛ سیامک علیزاده؛ مهدی رضائی


جراحی، هوشبری و بیماری های اندام حرکتی

14. بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در محل برداشت سر استخوان فمور در خرگوش

صفحه 418-426

10.22059/jvr.2019.248549.2744

رقیه بختوه؛ عباس جواهری وایقان؛ نوشین غزاله؛ سحر غفاری خلیق


علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت شناسی و فیزیولوژی)

15. تعیین غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس‌های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط مختلف فیزیولوژیک

صفحه 428-436

10.22059/jvr.2018.247833.2742

اکبر ابرغانی؛ مرتضی چاجی؛ هرمز منصوری؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده؛ هدایت اله روشنفکر