نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبستنی بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش در مراحل مختلف آبستنی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • آبستنی تعیین حساسیت و ویژگی تست ممانعت از تشکیل Rosette برای تشخیص زود هنگام آبستی در تلیسه های شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • آزمایش HI مقایسه روشهای مختلف آماده سازی زرده تخم مرغ به منظرو تعیین عیار پادتن های ویژه ویروس بیماری نیوکاسل در آزمایش HI [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • آزمایش جلدی تشخیص آلودگی به سروتیپهای سالمونلا در گوساله های به ظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • آسیت مقایسه پارامترهای الکتروکاردیوگرام در جوجه های گوشتی طبیعی و مبتلا به آسیت [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • آفلاتوکسین M1 مطالعه آلودگی شیرهای UHT به آفلاتوکسین M1 در شهر تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • آمفیزم مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • آناتومی بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • آنتی بادی بررسی وضعیت و نیمه عمر آنتی بادی مادری علیه بیماری آنفلوانزای طیور در جوجه های گوشتی و تخمگذار شهرستان مشهد [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • آنتی بادی ضد هاری بررسی عیار پادتن ضد هاری در سگان واکسینه و غیرواکسینه به روش الیزا در منطقه ارومیه [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • آنتی بیوتیک مقایسه اثر افزودن آنتی بیوتیک و پروبوتیک به عنوان محرک رشد به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • آنزیم فیتاز بررسی اثرات افزودن دیر هنگام آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • آنزیم فسفاتاز قلیایی مطالعه تغییرات تعداد گلبولهای سفید و آنزیم فسفاتاز قلیایی در سگهای مبتلا به بیماری پریودنتال [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • آنفلوانزای طیور بررسی وضعیت و نیمه عمر آنتی بادی مادری علیه بیماری آنفلوانزای طیور در جوجه های گوشتی و تخمگذار شهرستان مشهد [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • آویشن مطالعه تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع [دوره 57، شماره 4، 1381]

ا

 • اپی دمیولوژی بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • اپی دمیولوژی مطالعه اپی دمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • اجسام آبی کخ بررسی آلودگی تیلریایی کبد گوسفندان بیمار تلف شده و کشتار شده در کشتارگاه خرم آباد [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • احتمال رشد مدل سازی رشد فاکتوریال استافیلوکوکوس آرئوس، متاثر از عوامل pH، غلظت نمک، میزان تلقیح، حرارت و زمان نگهداری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • ادم مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • ایران تب خونریزی دهنده کنگو - کریمه در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • ایران گزارشی درباره آلودگی روباه قرمز (ولپس ولپس) به کرمهای گرد [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • ایران برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • ارزیابی ارزیابی بازرسی متداول کشتارگاهی در تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده در تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • اسب ارزیابی بالینی تحریکات عصبی (T.E.N.S) در درمان تورم مزمن اوتار در اسب [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • استافیلوکوکوس آرئوس مطالعه و مدل سازی میزان رشد استافیلوکوکوس آرئوس در سوپهای آماده تجاری متاثر از عوامل انتخابی رشد [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • استافیلوکوکوس آرئوس مدل سازی رشد فاکتوریال استافیلوکوکوس آرئوس، متاثر از عوامل pH، غلظت نمک، میزان تلقیح، حرارت و زمان نگهداری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • استافیلوکوکوس ارئوس تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • استاکی بوتریوتوکسیکوزیس اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • استرس حمل و نقل بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • استئوسارکوما گزارش درمانگاهی استئوسارکوما در دو قلاده سگ دوبرمن [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • اسیدهای هیدروکلریک تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • اسهال اولین گزارش جداسازی پاروویروس سگ در ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • اشریشیا کلی مطالعه تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • اشریشیکالی تعیین غلظت موثر ضد باکتریایی سیستم لاکتو پراکسیداز بر اشریشیکالی در شیر UHT [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • اکینوکوکوزیس گرانولوزوس مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • التیام بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • التهاب لثه مطالعه تغییرات تعداد گلبولهای سفید و آنزیم فسفاتاز قلیایی در سگهای مبتلا به بیماری پریودنتال [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • الیزا بررسی روند تغییرات آنتی بادی ضد ویروس IBD در پولت های واکسینه شده با 5 روش مختلف واکسیناسیون علیه این بیماری از سن یکروزگی تا سیزده هفتگی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • الیزای هاری بررسی عیار پادتن ضد هاری در سگان واکسینه و غیرواکسینه به روش الیزا در منطقه ارومیه [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • الکتروفورز تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • الکتروکاردیوگرام مقایسه پارامترهای الکتروکاردیوگرام در جوجه های گوشتی طبیعی و مبتلا به آسیت [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • ایمنی بررسی روند تغییرات آنتی بادی ضد ویروس IBD در پولت های واکسینه شده با 5 روش مختلف واکسیناسیون علیه این بیماری از سن یکروزگی تا سیزده هفتگی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • ایمنی مادری بررسی وضعیت و نیمه عمر آنتی بادی مادری علیه بیماری آنفلوانزای طیور در جوجه های گوشتی و تخمگذار شهرستان مشهد [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • ایمنوپراکسیداز مطالعه بالینی - آسیب شناسی بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • ایمونوفلورسنت ارزیابی تهیه پادتن فلئوروسنت جهت جستجوی پادگن های پستی ویروسی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • انسان مطالعه اپی دمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • انگل بررسی شیوع آلودگیهای کرمی گوارشی چالباش، شیپ و فیل ماهی صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • انگل بررسی شیوع الودگی به نواد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • انگلهای کرمی گربه بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان [دوره 57، شماره 2، 1381]

ب

 • بابزیااویس برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • بازده غذایی بررسی امکان استفاده از بتائین به منظور صرفه جویی در میزان متیونین مورد نیاز جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • بازرسی کشتارگاهی ارزیابی بازرسی متداول کشتارگاهی در تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده در تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • بافت پیوندی اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • بافت شناسی تغییرات باف شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • بافت شناسی مطالعه بافت شناسی مغز میانی و مخچه در ماهی سفید دریای خزر [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • بافت شناسی مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده و مجاری آنها در ماهی ازون برون [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • بافت شناسی واژن بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش در مراحل مختلف آبستنی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • بتائین بررسی امکان استفاده از بتائین به منظور صرفه جویی در میزان متیونین مورد نیاز جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • بره پنومونی پاستورلایی (برونکوپنومونی فیبرینی) در بره با عامل پاستورلاهمولیتیکا (بیوتیپ T) [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • بره برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • بروسلوز بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • برونکوپنومونی فیبرینی پنومونی پاستورلایی (برونکوپنومونی فیبرینی) در بره با عامل پاستورلاهمولیتیکا (بیوتیپ T) [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • بز گزارش یک مورد شکاف کام در بزغاله [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • بز مطالعه ای در زمینه آلودگی به مایکوباکتریوم در بز [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • بیماران روانی بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • بیماری پریودنتال مطالعه تغییرات تعداد گلبولهای سفید و آنزیم فسفاتاز قلیایی در سگهای مبتلا به بیماری پریودنتال [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • بیماری گامبورو بررسی روند تغییرات آنتی بادی ضد ویروس IBD در پولت های واکسینه شده با 5 روش مختلف واکسیناسیون علیه این بیماری از سن یکروزگی تا سیزده هفتگی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • بیماری نیوکاسل مقایسه روشهای مختلف آماده سازی زرده تخم مرغ به منظرو تعیین عیار پادتن های ویژه ویروس بیماری نیوکاسل در آزمایش HI [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • بیماریهای متابولیک مروری بر هموگلوبینوری پس از زایش و ارتباط آن با برخی عوامل مستعد کننده [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • بهره وری کل ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مادر گوشتی استان تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]

پ

 • پاپیلوماتوز مطالعه بالینی - آسیب شناسی بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • پاتولوژی مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • پادتن مقایسه روشهای مختلف آماده سازی زرده تخم مرغ به منظرو تعیین عیار پادتن های ویژه ویروس بیماری نیوکاسل در آزمایش HI [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • پادگن ارزیابی تهیه پادتن فلئوروسنت جهت جستجوی پادگن های پستی ویروسی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • پارامترهای هماتولوژیک بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • پاروویروس اولین گزارش جداسازی پاروویروس سگ در ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • پاستور لامولتو سیدا جداسازی پاستور لامولتو سیدا از پیومتر گربه (اولین گزارش در ایران) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • پاستورلاهمولیتیکا (بیوتیپ T) پنومونی پاستورلایی (برونکوپنومونی فیبرینی) در بره با عامل پاستورلاهمولیتیکا (بیوتیپ T) [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • پاسخ رشد تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • پستی ویروس ارزیابی تهیه پادتن فلئوروسنت جهت جستجوی پادگن های پستی ویروسی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • پولت بررسی روند تغییرات آنتی بادی ضد ویروس IBD در پولت های واکسینه شده با 5 روش مختلف واکسیناسیون علیه این بیماری از سن یکروزگی تا سیزده هفتگی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • پیومتر جداسازی پاستور لامولتو سیدا از پیومتر گربه (اولین گزارش در ایران) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • پونه مطالعه تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع [دوره 57، شماره 4، 1381]

ت

 • تب خونریزی دهنده کنگو کریمه تب خونریزی دهنده کنگو - کریمه در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • تبریز بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • تب شیر تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیوم گاوان مبتلا به تب شیر در شهرکرد [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • تب مالت بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • تحریکات الکتریکی ارزیابی بالینی تحریکات عصبی (T.E.N.S) در درمان تورم مزمن اوتار در اسب [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • ترخان مطالعه تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • تریکوتسن های ماکروسیکلیک اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • تری متیل ایندول مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • تستودوگرکا اولین گزارش حضور کنه هیالوما اژیپتیوم (Hyalomma aegyptium)(Iinne. 1958) از لاک پشت تستودوگرکا (Testudo graeca nv ) در ایران [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • تغذیه تغییرات فشار درون شکمی در دوران مختلف آبستنی در گوسفند [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • تلیسه تعیین حساسیت و ویژگی تست ممانعت از تشکیل Rosette برای تشخیص زود هنگام آبستی در تلیسه های شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • تورم مزمن اوتار ارزیابی بالینی تحریکات عصبی (T.E.N.S) در درمان تورم مزمن اوتار در اسب [دوره 57، شماره 2، 1381]

ج

 • جراحی انکساری بررسی مقایسه‌ای التیام زخم قرینه خرگوش در روشهای جراحی PRK , LASEK [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • جوجه گوشتی بررسی امکان استفاده از بتائین به منظور صرفه جویی در میزان متیونین مورد نیاز جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • جوجه گوشتی تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • جوجه گوشتی مقایسه پارامترهای الکتروکاردیوگرام در جوجه های گوشتی طبیعی و مبتلا به آسیت [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • جوجه گوشتی مقایسه اثر افزودن آنتی بیوتیک و پروبوتیک به عنوان محرک رشد به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • جوجه های گوشتی بررسی اثرات افزودن دیر هنگام آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • جوجه های گوشتی نژاد راس تاثیر کادمیم در ضریب تبدیل غذا و رشد در جوجه های گوشتی نژاد راس [دوره 57، شماره 2، 1381]

چ

 • چالباش بررسی شیوع آلودگیهای کرمی گوارشی چالباش، شیپ و فیل ماهی صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • چشم وقوع رابدومیوسارکوم در چشم یک راس گاو نژاد دو رگ ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]

ح

 • حرارت تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • حرارت مدل سازی رشد فاکتوریال استافیلوکوکوس آرئوس، متاثر از عوامل pH، غلظت نمک، میزان تلقیح، حرارت و زمان نگهداری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • حفره دهانی گزارش یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • حیوان مطالعه اپی دمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام [دوره 57، شماره 1، 1381]

خ

 • خرگوش تاثیر مرکزی هیستامین و آنتی هیستامین ها بر درجه حرارت بدن خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • خرگوش اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • خرگوش رفتار تغذیه ای در خرگوش متعاقب تزریقات اخل بطن مغزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن [دوره 57، شماره 1، 1381]

د

 • دیاتومیت تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • دامهای ذبح شده لرستان مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • دریای خزر بررسی شیوع آلودگیهای کرمی گوارشی چالباش، شیپ و فیل ماهی صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • دریای خزر بررسی شیوع الودگی به نواد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • درجه حرارت بدن تاثیر مرکزی هیستامین و آنتی هیستامین ها بر درجه حرارت بدن خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • درماتیت انگشتی مطالعه بالینی - آسیب شناسی بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • دیروفیلاریا ایمیتیس بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • دستگاه تولید مثل بررسی آلودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • دهانه گردن رحم بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن [دوره 57، شماره 3، 1381]

ر

 • رابدومیوسارکوم وقوع رابدومیوسارکوم در چشم یک راس گاو نژاد دو رگ ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • رایت ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • ران گزارش درمانگاهی استئوسارکوما در دو قلاده سگ دوبرمن [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • رانیتیدین بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • رزبنگال ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • رشد بدن تاثیر کادمیم در ضریب تبدیل غذا و رشد در جوجه های گوشتی نژاد راس [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • رطوبت بستر تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • رفتار اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • رفتار تغذیه ای رفتار تغذیه ای در خرگوش متعاقب تزریقات اخل بطن مغزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • ریه مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • روان ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • روباه قرمز مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • روباه قرمز گزارشی درباره آلودگی روباه قرمز (ولپس ولپس) به کرمهای گرد [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • روشهای واکسیناسیون مقایسه روشهای مختلف ایمن سازی ماکیان با سویه پیش رس ایمریاتنلا [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • روغنهای فرار مطالعه تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع [دوره 57، شماره 4، 1381]

ز

 • زایمان مروری بر هموگلوبینوری پس از زایش و ارتباط آن با برخی عوامل مستعد کننده [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • زخم بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • زخم قرنیه بررسی مقایسه‌ای التیام زخم قرینه خرگوش در روشهای جراحی PRK , LASEK [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • زرده تخم مرغ مقایسه روشهای مختلف آماده سازی زرده تخم مرغ به منظرو تعیین عیار پادتن های ویژه ویروس بیماری نیوکاسل در آزمایش HI [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • زیره مطالعه تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • زمان دو برابر شدن باکتری مطالعه و مدل سازی میزان رشد استافیلوکوکوس آرئوس در سوپهای آماده تجاری متاثر از عوامل انتخابی رشد [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • زئولیت طبیعی تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 2، 1381]

س

 • سارکوسیستیس کروزی شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • سالمونلا دایلین تشخیص آلودگی به سروتیپهای سالمونلا در گوساله های به ظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • سالمونلوز تشخیص آلودگی به سروتیپهای سالمونلا در گوساله های به ظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • ستافیلوکوک آرئوس مطالعه تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • سیتریک تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • ستون مهره ای مطالعه کمی ستون مهره ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • سرم بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • سرم شناسی بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • سیس پلاتین گزارش درمانگاهی استئوسارکوما در دو قلاده سگ دوبرمن [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • سیستی سرکوس بوویس ارزیابی بازرسی متداول کشتارگاهی در تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده در تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • سیستم لاکتو پراکسیداز تعیین غلظت موثر ضد باکتریایی سیستم لاکتو پراکسیداز بر اشریشیکالی در شیر UHT [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • سستود بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • سگ بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • سگ مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات معده سگهای مبتلا به گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های شبه گاستروسپروسپریلوم (GLOs) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • سگ بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • سگ بررسی عیار پادتن ضد هاری در سگان واکسینه و غیرواکسینه به روش الیزا در منطقه ارومیه [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • سگ گزارش یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • سگ اولین گزارش جداسازی پاروویروس سگ در ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • سگ مطالعه اثرات هپتامینول در اختلالات قلبی و عروقی و همودینامیک در سگ [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • سگ شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • سگ مطالعه تغییرات تعداد گلبولهای سفید و آنزیم فسفاتاز قلیایی در سگهای مبتلا به بیماری پریودنتال [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • سگ ولگرد مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • سندرم هموراژی اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • سوپ مطالعه و مدل سازی میزان رشد استافیلوکوکوس آرئوس در سوپهای آماده تجاری متاثر از عوامل انتخابی رشد [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • سوسیس اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • سوکرالفات بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ [دوره 57، شماره 3، 1381]

ش

 • شیپ بررسی شیوع آلودگیهای کرمی گوارشی چالباش، شیپ و فیل ماهی صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • شیر UHT مطالعه آلودگی شیرهای UHT به آفلاتوکسین M1 در شهر تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • شیر UHT تعیین غلظت موثر ضد باکتریایی سیستم لاکتو پراکسیداز بر اشریشیکالی در شیر UHT [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • شیزونت بررسی آلودگی تیلریایی کبد گوسفندان بیمار تلف شده و کشتار شده در کشتارگاه خرم آباد [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • شکاف کام گزارش یک مورد شکاف کام در بزغاله [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • شمارش سلولهای خونی مطالعه تغییرات تعداد گلبولهای سفید و آنزیم فسفاتاز قلیایی در سگهای مبتلا به بیماری پریودنتال [دوره 57، شماره 1، 1381]

ض

 • ضایعات معده بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • ضریب تبدیل غذا تاثیر کادمیم در ضریب تبدیل غذا و رشد در جوجه های گوشتی نژاد راس [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • ضریب تبدیل غذایی تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • ضریب تبدیل غذایی مقایسه اثر افزودن آنتی بیوتیک و پروبوتیک به عنوان محرک رشد به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 1، 1381]

ع

 • عفونت پایدار ارزیابی تهیه پادتن فلئوروسنت جهت جستجوی پادگن های پستی ویروسی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • عملکرد ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مادر گوشتی استان تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]

ف

 • فیتات بررسی اثرات افزودن دیر هنگام آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • فسفر بررسی اثرات افزودن دیر هنگام آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • فسفر تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیوم گاوان مبتلا به تب شیر در شهرکرد [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • فشار درون شکمی تغییرات فشار درون شکمی در دوران مختلف آبستنی در گوسفند [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • فیل ماهی بررسی شیوع آلودگیهای کرمی گوارشی چالباش، شیپ و فیل ماهی صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • فلونیکسین مگلومین بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • فنی توئین سدیم بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز [دوره 57، شماره 1، 1381]

ق

 • قلب و عروق مطالعه اثرات هپتامینول در اختلالات قلبی و عروقی و همودینامیک در سگ [دوره 57، شماره 1، 1381]

ک

 • کادمیم تاثیر کادمیم در ضریب تبدیل غذا و رشد در جوجه های گوشتی نژاد راس [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کبد مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده و مجاری آنها در ماهی ازون برون [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • کبد بررسی آلودگی تیلریایی کبد گوسفندان بیمار تلف شده و کشتار شده در کشتارگاه خرم آباد [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • کبوتر مطالعه کمی ستون مهره ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • کپسول مفصلی بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • کتوپروفن بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کتوز بررسی هیپرکتنوری از طریق تعیین عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در گاوهای هولشتاین شیروار [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • کراتومیلوزیس بررسی مقایسه‌ای التیام زخم قرینه خرگوش در روشهای جراحی PRK , LASEK [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • کریپتوسپوریدیوم مطالعه اپی دمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • کرم گرد گزارشی درباره آلودگی روباه قرمز (ولپس ولپس) به کرمهای گرد [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کروماتوگرافی لایه نازک مطالعه آلودگی شیرهای UHT به آفلاتوکسین M1 در شهر تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • کشت سلول اولین گزارش جداسازی پاروویروس سگ در ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کلاژن اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کلسیم تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیوم گاوان مبتلا به تب شیر در شهرکرد [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • کنه اولین گزارش حضور کنه هیالوما اژیپتیوم (Hyalomma aegyptium)(Iinne. 1958) از لاک پشت تستودوگرکا (Testudo graeca nv ) در ایران [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • کورتیزول بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کوکسیدیوز مقایسه روشهای مختلف ایمن سازی ماکیان با سویه پیش رس ایمریاتنلا [دوره 57، شماره 2، 1381]

گ

 • گاستریت مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات معده سگهای مبتلا به گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های شبه گاستروسپروسپریلوم (GLOs) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • گاستروسپروسپریلوم مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات معده سگهای مبتلا به گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های شبه گاستروسپروسپریلوم (GLOs) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • گاو تغییرات باف شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • گاو اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • گاو ارزیابی بین دو تست غربالگر CMT و ECT جهت ردیابی ورم پستان تحت بالینی گاو [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • گاو مروری بر هموگلوبینوری پس از زایش و ارتباط آن با برخی عوامل مستعد کننده [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • گاو وقوع رابدومیوسارکوم در چشم یک راس گاو نژاد دو رگ ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • گاو بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • گاو بررسی هیپرکتنوری از طریق تعیین عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در گاوهای هولشتاین شیروار [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • گاو آبستن و غیرآبستن بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • گاو آبستن و غیر آبستن بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • گاو زمینگیر تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیوم گاوان مبتلا به تب شیر در شهرکرد [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • گاو شیری بررسی آلودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • گاومیش کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • گاومیش بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش در مراحل مختلف آبستنی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • گاومیش بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • گربه جداسازی پاستور لامولتو سیدا از پیومتر گربه (اولین گزارش در ایران) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • گربه گزارش بالینی یک مورد مگاازوفاگوس گربه در ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • گوساله بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • گوساله شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • گوساله تشخیص آلودگی به سروتیپهای سالمونلا در گوساله های به ظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • گوساله مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • گوسفند مطالعه ای در زمینه آلودگی به مایکوباکتریوم در بز [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • گوسفند تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • گوسفند برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • گوسفند ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند [دوره 57، شماره 2، 1381]

ل

 • لاک پشت اولین گزارش حضور کنه هیالوما اژیپتیوم (Hyalomma aegyptium)(Iinne. 1958) از لاک پشت تستودوگرکا (Testudo graeca nv ) در ایران [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • لاکتیک واستیک تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • لرستان مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • لیستریا مونوسیتوژنس بررسی لیستریا مونوسیتوژنس در ماهیان پرورشی تازه، دودی شده و بخهای مورد استفاده جهت نگهداری سرد ماهیان تازه در استانهای تهران و گیلان [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • لکوینی مطالعه تغییرات تعداد گلبولهای سفید و آنزیم فسفاتاز قلیایی در سگهای مبتلا به بیماری پریودنتال [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • لینکومایسین مطالعه بالینی - آسیب شناسی بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • لوزالمعده مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده و مجاری آنها در ماهی ازون برون [دوره 57، شماره 1، 1381]

م

 • ماکیان مقایسه روشهای مختلف ایمن سازی ماکیان با سویه پیش رس ایمریاتنلا [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • مایکوباتکریوم مطالعه ای در زمینه آلودگی به مایکوباکتریوم در بز [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • ماهی ازون برون مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده و مجاری آنها در ماهی ازون برون [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • ماهیان استخوانی بررسی شیوع الودگی به نواد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • ماهی پرورشی تازه بررسی لیستریا مونوسیتوژنس در ماهیان پرورشی تازه، دودی شده و بخهای مورد استفاده جهت نگهداری سرد ماهیان تازه در استانهای تهران و گیلان [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • ماهی دودی و یخ بررسی لیستریا مونوسیتوژنس در ماهیان پرورشی تازه، دودی شده و بخهای مورد استفاده جهت نگهداری سرد ماهیان تازه در استانهای تهران و گیلان [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • ماهی سفید مطالعه بافت شناسی مغز میانی و مخچه در ماهی سفید دریای خزر [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • ماهی قرمز بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • متلین ایمین مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • متیونین بررسی امکان استفاده از بتائین به منظور صرفه جویی در میزان متیونین مورد نیاز جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • مخچه مطالعه بافت شناسی مغز میانی و مخچه در ماهی سفید دریای خزر [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • مدیریت ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مادر گوشتی استان تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • مدل سازی ریاضی مطالعه و مدل سازی میزان رشد استافیلوکوکوس آرئوس در سوپهای آماده تجاری متاثر از عوامل انتخابی رشد [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • مرغ مادر ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مادر گوشتی استان تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • مرکاپتواتانل ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • میزان رشد باکتری مطالعه و مدل سازی میزان رشد استافیلوکوکوس آرئوس در سوپهای آماده تجاری متاثر از عوامل انتخابی رشد [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • میشهای آبستن تغییرات فشار درون شکمی در دوران مختلف آبستنی در گوسفند [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • مطالعه موردی شاهدی تب خونریزی دهنده کنگو - کریمه در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • مغز تاثیر مرکزی هیستامین و آنتی هیستامین ها بر درجه حرارت بدن خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • مغز اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • مغز رفتار تغذیه ای در خرگوش متعاقب تزریقات اخل بطن مغزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • مغز میانی مطالعه بافت شناسی مغز میانی و مخچه در ماهی سفید دریای خزر [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • میکروب شناسی پیشگو مدل سازی رشد فاکتوریال استافیلوکوکوس آرئوس، متاثر از عوامل pH، غلظت نمک، میزان تلقیح، حرارت و زمان نگهداری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • مگاازوفاگوس گزارش بالینی یک مورد مگاازوفاگوس گربه در ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • ملانوم بدخیم گزارش یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • منیزیوم تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیوم گاوان مبتلا به تب شیر در شهرکرد [دوره 57، شماره 4، 1381]

ن

 • نخاع شوکی مطالعه کمی ستون مهره ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • نر و ماده مطالعه کمی ستون مهره ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • نعناع مطالعه تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • نماتود بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • نمک مدل سازی رشد فاکتوریال استافیلوکوکوس آرئوس، متاثر از عوامل pH، غلظت نمک، میزان تلقیح، حرارت و زمان نگهداری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • نیمه عمر بررسی وضعیت و نیمه عمر آنتی بادی مادری علیه بیماری آنفلوانزای طیور در جوجه های گوشتی و تخمگذار شهرستان مشهد [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • نمونه یاخته شناسی بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • نواد اوسترونژیلیدس بررسی شیوع الودگی به نواد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن [دوره 57، شماره 1، 1381]

و

 • واژن تغییرات باف شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • واکسیناسیون بررسی روند تغییرات آنتی بادی ضد ویروس IBD در پولت های واکسینه شده با 5 روش مختلف واکسیناسیون علیه این بیماری از سن یکروزگی تا سیزده هفتگی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • واکنش التهابی بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • ویتامین A بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • ورید سطحی صورت کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • ورید صورتی کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • ورید عمقی صورت کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • ورم پستان ارزیابی بین دو تست غربالگر CMT و ECT جهت ردیابی ورم پستان تحت بالینی گاو [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • وزن بدن بررسی امکان استفاده از بتائین به منظور صرفه جویی در میزان متیونین مورد نیاز جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • وزن بدن تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • وزن بدن مقایسه اثر افزودن آنتی بیوتیک و پروبوتیک به عنوان محرک رشد به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 1، 1381]

ه

 • هیالوما اژیپتیوم اولین گزارش حضور کنه هیالوما اژیپتیوم (Hyalomma aegyptium)(Iinne. 1958) از لاک پشت تستودوگرکا (Testudo graeca nv ) در ایران [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • هیالومستا اولین گزارش حضور کنه هیالوما اژیپتیوم (Hyalomma aegyptium)(Iinne. 1958) از لاک پشت تستودوگرکا (Testudo graeca nv ) در ایران [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • هپتامینول مطالعه اثرات هپتامینول در اختلالات قلبی و عروقی و همودینامیک در سگ [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • هیپرکتنوری بررسی هیپرکتنوری از طریق تعیین عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در گاوهای هولشتاین شیروار [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • هیداتیدوزیس مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • هیدروکسی پرولین اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • هیستامین تاثیر مرکزی هیستامین و آنتی هیستامین ها بر درجه حرارت بدن خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • هیستامین اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • هیستامین رفتار تغذیه ای در خرگوش متعاقب تزریقات اخل بطن مغزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • هیستوپاتولوژی بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • هیستوپاتولوژیک مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات معده سگهای مبتلا به گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های شبه گاستروسپروسپریلوم (GLOs) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • هماتولوژی برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • همودینامیک مطالعه اثرات هپتامینول در اختلالات قلبی و عروقی و همودینامیک در سگ [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • هموفیلوس سومنوس بررسی آلودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • هموگلوبین تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • هموگلوبینوری مروری بر هموگلوبینوری پس از زایش و ارتباط آن با برخی عوامل مستعد کننده [دوره 57، شماره 2، 1381]