نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتاکسی بررسی احتمال وقوع کمبود مس در گوسفندان اطراف مشهد [دوره 53، 3,4، 1377]
 • آزمایش پادتن درخشان تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش پادتن درخشان با روش غیر مستقیم در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 53، 3,4، 1377]
 • آلودگی های کرمی بررسی آلودگی های کرمی دلفین ماهی ( Coryphaena hippurus) در آب های سواحل دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]
 • آندومتر رحم مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس [دوره 53، 3,4، 1377]

ا

 • ایران بررسی سرواپیدمیولوژی بابزیا اویس درگوسفندان مناطق مختلف اقلیمی ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • ایران بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی [دوره 53، 3,4، 1377]
 • ارومیه یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • اسهال بررسی فراوانی عفونت ناشی از روتاویروس در گوساله های 12-0 هفته در ارومیه [دوره 53، 3,4، 1377]
 • اشتقاقهای جلو سینه ای بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی [دوره 53، 3,4، 1377]
 • اکینوکوکوس گرانولوزوس کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • الایزا بررسی فراوانی عفونت ناشی از روتاویروس در گوساله های 12-0 هفته در ارومیه [دوره 53، 3,4، 1377]
 • التیام زردپی بررسی اهمیت کلینیکی بخیه پاراتنون در ترمیم جراحات زردپی تک سمی ها [دوره 53، 3,4، 1377]
 • ایمونودیفوزیون بررسی ساختار پادگنی سالمونلا تیفی موریوم و کاربرد آن برای ردیابی عفونت های ناشی از این باکتری [دوره 53، 3,4، 1377]

ب

 • بابزیااویس بررسی سرواپیدمیولوژی بابزیا اویس درگوسفندان مناطق مختلف اقلیمی ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • باروری کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • بز بررسی اثرات کلرال هیدرات به تنهایی یا توأم با سایر داروها دربیهوشی بز [دوره 53، 3,4، 1377]
 • بیماریهای پوست مطالعه بالینی عملکرد کرایوسرجری بر روی ضایعات هیپرپلاستیک و نئوپلاستیک پوست و مخاطات [دوره 53، 3,4، 1377]

پ

 • پاراتنون بررسی اهمیت کلینیکی بخیه پاراتنون در ترمیم جراحات زردپی تک سمی ها [دوره 53، 3,4، 1377]
 • پارامترهای هماتولوژیک بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید [دوره 53، 3,4، 1377]
 • پروتواسکولکس کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • پروتئین تعیین الگوی پروتئینی واریته های مختلف تراکوفایتون ورورکوزوم [دوره 53، 3,4، 1377]

ت

 • تابستان بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید [دوره 53، 3,4، 1377]
 • ترایکوفایتون وروکوزوم تعیین الگوی پروتئینی واریته های مختلف تراکوفایتون ورورکوزوم [دوره 53، 3,4، 1377]
 • تری یدوتیرونین ( T3) بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید [دوره 53، 3,4، 1377]
 • تریکوسترونجیلیده مشاهدات میکروسکوپیک الکترونی اسکنینگ همانکوس کونتورتوس بالغ ( نماتود) [دوره 53، 3,4، 1377]
 • تیروکسین ( T4) بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید [دوره 53، 3,4، 1377]
 • تک سمی ها بررسی اهمیت کلینیکی بخیه پاراتنون در ترمیم جراحات زردپی تک سمی ها [دوره 53، 3,4، 1377]
 • تیلریالستوکاردی تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش پادتن درخشان با روش غیر مستقیم در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 53، 3,4، 1377]
 • تیلریا هیرسی تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش پادتن درخشان با روش غیر مستقیم در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 53، 3,4، 1377]
 • تیلریوز بدخیم گوسفند تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش پادتن درخشان با روش غیر مستقیم در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 53، 3,4، 1377]
 • تومورها مطالعه بالینی عملکرد کرایوسرجری بر روی ضایعات هیپرپلاستیک و نئوپلاستیک پوست و مخاطات [دوره 53، 3,4، 1377]

ج

 • جراحات زردپی بررسی اهمیت کلینیکی بخیه پاراتنون در ترمیم جراحات زردپی تک سمی ها [دوره 53، 3,4، 1377]

ح

 • حرارت مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت ، PH، سوربات پتاسیم ، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات [دوره 53، 3,4، 1377]

خ

 • خلیج فارس مطالعه ساختار ریزبینی و ریزبینی بعدی لوله گوارش در میگوهای ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]

د

 • دریای عمان بررسی آلودگی های کرمی دلفین ماهی ( Coryphaena hippurus) در آب های سواحل دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]
 • دریای عمان مطالعه ساختار ریزبینی و ریزبینی بعدی لوله گوارش در میگوهای ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]
 • درماتوفیت تعیین الگوی پروتئینی واریته های مختلف تراکوفایتون ورورکوزوم [دوره 53، 3,4، 1377]
 • دکساپرام بررسی اثرات کلرال هیدرات به تنهایی یا توأم با سایر داروها دربیهوشی بز [دوره 53، 3,4، 1377]
 • دلفین ماهی بررسی آلودگی های کرمی دلفین ماهی ( Coryphaena hippurus) در آب های سواحل دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]
 • دمیلیناسیون بررسی احتمال وقوع کمبود مس در گوسفندان اطراف مشهد [دوره 53، 3,4، 1377]

ر

 • روتاویروس بررسی فراوانی عفونت ناشی از روتاویروس در گوساله های 12-0 هفته در ارومیه [دوره 53، 3,4، 1377]

ز

 • زمستان بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید [دوره 53، 3,4، 1377]
 • زنده بودن کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 53، 3,4، 1377]

ژ

 • ژرمن شپرد بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی [دوره 53، 3,4، 1377]

س

 • ساختار پادگنی بررسی ساختار پادگنی سالمونلا تیفی موریوم و کاربرد آن برای ردیابی عفونت های ناشی از این باکتری [دوره 53، 3,4، 1377]
 • ساختار ریزبینی مطالعه ساختار ریزبینی و ریزبینی بعدی لوله گوارش در میگوهای ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سالمونلا بررسی ساختار پادگنی سالمونلا تیفی موریوم و کاربرد آن برای ردیابی عفونت های ناشی از این باکتری [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سالمونلا مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت ، PH، سوربات پتاسیم ، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سالمونلوز بررسی ساختار پادگنی سالمونلا تیفی موریوم و کاربرد آن برای ردیابی عفونت های ناشی از این باکتری [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سیتولوژی مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سرواپیدمیولوژی بررسی سرواپیدمیولوژی بابزیا اویس درگوسفندان مناطق مختلف اقلیمی ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سرولوژی یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سروواریته یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سیکل استروس مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سگ بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سوربات مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت ، PH، سوربات پتاسیم ، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سولفات منیزیم بررسی اثرات کلرال هیدرات به تنهایی یا توأم با سایر داروها دربیهوشی بز [دوره 53، 3,4، 1377]

ش

 • شتر کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • شتر یک کوهانه بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید [دوره 53، 3,4، 1377]

غ

 • غده تیروئید بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید [دوره 53، 3,4، 1377]

ق

 • قلب بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی [دوره 53، 3,4، 1377]

ک

 • کرایوتراپی مطالعه بالینی عملکرد کرایوسرجری بر روی ضایعات هیپرپلاستیک و نئوپلاستیک پوست و مخاطات [دوره 53، 3,4، 1377]
 • کرایوسرجری مطالعه بالینی عملکرد کرایوسرجری بر روی ضایعات هیپرپلاستیک و نئوپلاستیک پوست و مخاطات [دوره 53، 3,4، 1377]
 • کیست هیداتیک کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • کلرال هیدرات بررسی اثرات کلرال هیدرات به تنهایی یا توأم با سایر داروها دربیهوشی بز [دوره 53، 3,4، 1377]
 • کلرپرومازین بررسی اثرات کلرال هیدرات به تنهایی یا توأم با سایر داروها دربیهوشی بز [دوره 53، 3,4، 1377]
 • کمبود بررسی احتمال وقوع کمبود مس در گوسفندان اطراف مشهد [دوره 53، 3,4، 1377]

گ

 • گاو یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • گوساله بررسی فراوانی عفونت ناشی از روتاویروس در گوساله های 12-0 هفته در ارومیه [دوره 53، 3,4، 1377]
 • گوسفند مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • گوسفند بررسی احتمال وقوع کمبود مس در گوسفندان اطراف مشهد [دوره 53، 3,4، 1377]

ل

 • لپتوسپیرا آنتروگانز یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • لپتوسپیروز یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • لنگش در گاو مطالعه بالینی عملکرد کرایوسرجری بر روی ضایعات هیپرپلاستیک و نئوپلاستیک پوست و مخاطات [دوره 53، 3,4، 1377]
 • لوله گوارش مطالعه ساختار ریزبینی و ریزبینی بعدی لوله گوارش در میگوهای ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]

م

 • مس بررسی احتمال وقوع کمبود مس در گوسفندان اطراف مشهد [دوره 53، 3,4، 1377]
 • مشهد بررسی احتمال وقوع کمبود مس در گوسفندان اطراف مشهد [دوره 53، 3,4، 1377]
 • میکروب شناسی پیشگو مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت ، PH، سوربات پتاسیم ، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات [دوره 53، 3,4، 1377]
 • میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ مشاهدات میکروسکوپیک الکترونی اسکنینگ همانکوس کونتورتوس بالغ ( نماتود) [دوره 53، 3,4، 1377]
 • میگوی ببری سبز مطالعه ساختار ریزبینی و ریزبینی بعدی لوله گوارش در میگوهای ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]
 • مورفولوژی مشاهدات میکروسکوپیک الکترونی اسکنینگ همانکوس کونتورتوس بالغ ( نماتود) [دوره 53، 3,4، 1377]

ن

 • نژاد ماکویی مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • نماتود مشاهدات میکروسکوپیک الکترونی اسکنینگ همانکوس کونتورتوس بالغ ( نماتود) [دوره 53، 3,4، 1377]
 • نمک مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت ، PH، سوربات پتاسیم ، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات [دوره 53، 3,4، 1377]

ه

 • هیستومورفومتری مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • همانکوس کونتورتوس مشاهدات میکروسکوپیک الکترونی اسکنینگ همانکوس کونتورتوس بالغ ( نماتود) [دوره 53، 3,4، 1377]