نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبستنی بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • آبشش بررسی بالینی و آسیب شناسی اثرات ماده شوینده آنیونی بر آبشش ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • آپوپتوزیس مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • آترزی مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • آدنوکارسینوم اولین گزارش آدنوکارسینوم غدد پیرامون مقعدی سگ در ایران [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • آراینتسفالی گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • آزمایش ویدال مقایسه ارزش سه روش کشت مدفوع، آزمایش آگلوتیناسیون والایزای نقطه ای در تشخیص حاملین سالمونلا دابلین در گوساله های به ظاهر سالم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • آسیب شناسی مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • آسیب شناسی سلولی بررسی بالینی و آسیب شناسی اثرات ماده شوینده آنیونی بر آبشش ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • آسپرژیلوس فومیگاتوس ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • آسیت بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • آسیت تجربی مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل خوراکی T3 با جوجه های سالم [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • آفلاتوکسین M1 ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • آلبومین سرم گاو باروری آزمایشگاهی تخمکهای کومولوس دار یا بدون کومولوس گاو در غلظتهای مختلف آلبومین سرم گاو با و یا بدون کافئین و هپارین [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • آلکالوئیدهای پیرولیزیدین ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • آلوپلاستیک مروری بر روشهای افزایش حجم مثانه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • آلودگی به BHV-1 بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • آلودگی کرمی بررسی میزان آلودگی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • آناتومی عضو ومرونازال در گوسفندان لری [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • آنتی بیوتیک مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • آنتسفالی ناقص گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • آنتی گلبولین ارزیابی طراحی کیت الایزای نقطه ای جهت تشخیص پادتنهای ضد ویروس IBR در گاو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • آنزیم بررسی نحوه توزیع و مقایسه فعالیت آنزیم رودنیز در دستگاه ادراری و تناسلی نر و ماده گوسفند [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • آنزیم ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی [دوره 58، شماره 2، 1382]

ا

 • اثرات پاتولوژیک بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • ایجاد لوتئولیز تأثیر تزریق دگزا متازون ب ایجاد لوتئولیز در تلیسه هلشتاین [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • اجسام ستونی بررسی فصلی مقادیر اجسام ستونی در شیر گاوداریهای صنعتی و سنتی ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • اختلالات میلوپرولیفراتیو گزارش یک مورد اریتروبلاستوز در یک توله سگ شینلو 5 ماهه [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • اخذ آب بررسی اخذ غذا و آب شبانه روزی در خرگوش آلبینو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • اخذ غذا بررسی اخذ غذا و آب شبانه روزی در خرگوش آلبینو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • ادرار بررسی باکتریولوژیکی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • ایران آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • ایران مقایسه ویژگیهای کوتیکول و ضمائم آن در کرمهای خانواده تریکوسترونژیلیده در ایران [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • ایران برسی سرواپی دمیولوژی توکسوپلاسموز با روش IFA در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • ارومیه کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • ازده تولید بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • اسب تاثیر بیحسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • اسب ترکمن ویژگیهای موج P در ECG اسب ترکمن (سکایی) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • اسپرژیلوس فومیگاتوس ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • اسپرم اپیدیدیمی ارزیابی میزان زنده / مرده و قطرات پروتوپلاسمی اسپرم اپیدیدیمی در قوچ زل ایران در پاییز و زمستان [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • اسپرم اپیدیدیمی ارزیابی میزان تحرک اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه در Green buffer با یا بدون زرده تخم مرغ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • اسپرماتوزوئیدها تاثیر رقیق کننده های فسفات، سیترات و تریس بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • استخوان شناسی باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • اسید استیک بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • اسیدیته کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • اسید کلریدریک بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • اکینوکوکوس گرانولوزوس بررسی رشد کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • اکینوکوکوس گرانولوزوس بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • الایزا مقایسه ارزش سه روش کشت مدفوع، آزمایش آگلوتیناسیون والایزای نقطه ای در تشخیص حاملین سالمونلا دابلین در گوساله های به ظاهر سالم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • الایزای تیلریا بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • الایزای شیر بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • الایزای نقطه ای ارزیابی طراحی کیت الایزای نقطه ای جهت تشخیص پادتنهای ضد ویروس IBR در گاو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • الاستاز ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • الاستین ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • التیام ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • الیزای غیر مسصتقیم ارزیابی طراحی کیت الایزای نقطه ای جهت تشخیص پادتنهای ضد ویروس IBR در گاو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • الکتروفورز مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی ویروس های حاد نیوکاسل جدا شده در ایران با سویه های واکسن زنده [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • الکتروفورز بررسی الگوی الکتروفورتیکی پروئینهای سرم خون گاومیشهای بومی خوزستان [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • الکتروکاردیوگرافی مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل خوراکی T3 با جوجه های سالم [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • الگوی پروتئینی مطالعه الگوی پروتئینی پاستورلامولتوسیدا جدا شده از طیور و مقایسه حدث پروتئین تیپ های شناسایی شده در موش [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • الودگی بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی تازه به میکروبهای بروسلا در شهرستان سراب و حومه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • ایمنیت متقاطع مطالعه الگوی پروتئینی پاستورلامولتوسیدا جدا شده از طیور و مقایسه حدث پروتئین تیپ های شناسایی شده در موش [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • ایمنی زایی بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • امواج مایکروویو بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • ایمونوفلوئورسانس برسی سرواپی دمیولوژی توکسوپلاسموز با روش IFA در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • ایمونوهیستوشیمی مطالعه ایمونوهیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • اندتم جفت گیری بررسی کالبدشناسی کانالهای داخل جسم غاری و نحوه ارتباط آنها در اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • اورنیتودروس لاهورنسیس بررسی تنوع گونه ای کنه های دامی در شهرستان گرمسار [دوره 58، شماره 1، 1382]

ب

 • باربوس ماهیان آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • بارمیکروبی کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • باروری آزمایشگاهی باروری آزمایشگاهی تخمکهای کومولوس دار یا بدون کومولوس گاو در غلظتهای مختلف آلبومین سرم گاو با و یا بدون کافئین و هپارین [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • بازدهی اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • باستان جانورشناسی باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • بافت شناسی مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بخش خلقفی لوله گوارش تاس ماهی چالباش [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • بافت شناسی عضو ومرونازال در گوسفندان لری [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • بافت شناسی واژن بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • بافت غضروفی مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • باکتری ها جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • باکتریولوژی بررسی باکتریولوژیکی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • بتاکاروتن سرم و بتاکاروتن کبد بررسی پارامترهای ویتامین A و بتاکاروتن سرم و کبد در گاو نژاد هلشتاین و دو رگه آن در طول یکسال در کشتارگاه قائم شهرستان تهران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • بتایین تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • بتا - هیدروکسی بوتیرات بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • بتا هیدروکسی بوتیریک اسید بررسی فصلی مقادیر اجسام ستونی در شیر گاوداریهای صنعتی و سنتی ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • بچه تاس ماهی ایرانی مطالعه بافت شناسی مراحل تکامل لاروی غدد ضمیمه گوارشی بچه تاس ماهی ایرانی از زمان تفریخ تا رهاسازی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • بیحسی موضعی تاثیر بیحسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • بروسلا بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی تازه به میکروبهای بروسلا در شهرستان سراب و حومه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • بز بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی [دوره 58، شماره 3، 1382]

پ

 • پاتولوژی گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • پادگن ارزیابی طراحی کیت الایزای نقطه ای جهت تشخیص پادتنهای ضد ویروس IBR در گاو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • پادگن انکوسفر بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • پادگن تخم بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • پاستورلامولتوسیدا مطالعه الگوی پروتئینی پاستورلامولتوسیدا جدا شده از طیور و مقایسه حدث پروتئین تیپ های شناسایی شده در موش [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • پانکراس مطالعه بافت شناسی مراحل تکامل لاروی غدد ضمیمه گوارشی بچه تاس ماهی ایرانی از زمان تفریخ تا رهاسازی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • پراکسیداز ارزیابی طراحی کیت الایزای نقطه ای جهت تشخیص پادتنهای ضد ویروس IBR در گاو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • پروبیوتیک بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • پروبیوتیک مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • پروتئین مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی ویروس های حاد نیوکاسل جدا شده در ایران با سویه های واکسن زنده [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • پروئین بررسی الگوی الکتروفورتیکی پروئینهای سرم خون گاومیشهای بومی خوزستان [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • پستان مطالعه ایمونوهیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • پلی ساکاریدها جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • پلی سیتمی گزارش یک مورد اریتروبلاستوز در یک توله سگ شینلو 5 ماهه [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • پلئومورفیک گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • پنیر تازه بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی تازه به میکروبهای بروسلا در شهرستان سراب و حومه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • پنیس مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه [دوره 58، شماره 1، 1382]

ت

 • تاس ماهی روسی (چالباش) مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بخش خلقفی لوله گوارش تاس ماهی چالباش [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • تیجر ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • تحرک تاثیر رقیق کننده های فسفات، سیترات و تریس بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • تحرک اسپرم ارزیابی میزان تحرک اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه در Green buffer با یا بدون زرده تخم مرغ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • تخمدان اولین گزارش توموردیس ژرمینومای تخمدان طیور در ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • تری یدوتیروتین (T3) بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • تری یدوتیرونین مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل خوراکی T3 با جوجه های سالم [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • تریکوسترونژیلیده -ایران مقایسه ویژگیهای کوتیکول و ضمائم آن در کرمهای خانواده تریکوسترونژیلیده در ایران [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • تیروکسن (T4) بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • تست الکل کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • تعداد اووسیت در مدفوع تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • تعیین هویت جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • تغییر جنسیت بهینه سازی تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا - متیل تستوسترون به منظور نر سازی و عقیم سازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • تفلون مروری بر روشهای افزایش حجم مثانه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • تکرر فحلی بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • تیلریاد آنولاتا بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • تیلریوز بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • تیلریوز بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی در کشتارگاه قائم شهر [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • تیلورلا اکویی جنیتالیس جستجوی تیلورلا اکویی جنیتالیس در باشگاههای سوارکاری شهرکرد [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • تمایز پایین گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • تنش گرمایی اثرات سطوح مختلف ویتامینهای C، E و چربی بر عملکرد و میزان مرگ و میر جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • تهران و حومه یافته های سرولوژی عفونت لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • تورم پستان کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • توکسوپلاسما گوندیی تشخیص زود هنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCR [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • توکسوپلاسموز برسی سرواپی دمیولوژی توکسوپلاسموز با روش IFA در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • تولید مثل بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • تومور مطالعه ایمونوهیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • تومور سلول سرتولی گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ [دوره 58، شماره 4، 1382]

ج

 • جابه جایی شیردان بررسی شکل ظاهری و تعیین ابعاد زایده گوش خوکی در گاوهای هلشتاین و دو رگ ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • جداسازی جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • جسم غاری بررسی کالبدشناسی کانالهای داخل جسم غاری و نحوه ارتباط آنها در اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • جوجه گوشتی مقاومت آنتی بیوتیکی برخی عوامل باکتریایی متداول جوجه های گوشتی در مرغداریهای اطراف شیراز [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • جوجه گوشتی بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • جوجه های گوشتی تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • جوجه های گوشتی مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل خوراکی T3 با جوجه های سالم [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • جوجه های گوشتی بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • جوجه های گوشتی اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • جوجه های گوشتی اثرات سطوح مختلف ویتامینهای C، E و چربی بر عملکرد و میزان مرگ و میر جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • جوجه های گوشتی مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 2، 1382]

چ

 • چربی اثرات سطوح مختلف ویتامینهای C، E و چربی بر عملکرد و میزان مرگ و میر جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • چشم کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه [دوره 58، شماره 4، 1382]

ح

 • حامل مقایسه ارزش سه روش کشت مدفوع، آزمایش آگلوتیناسیون والایزای نقطه ای در تشخیص حاملین سالمونلا دابلین در گوساله های به ظاهر سالم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • حدت ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • حدث مطالعه الگوی پروتئینی پاستورلامولتوسیدا جدا شده از طیور و مقایسه حدث پروتئین تیپ های شناسایی شده در موش [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • حضور مادر ارزیابی تاثیر دو روش خورانیدن آغوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله ها [دوره 58، شماره 1، 1382]

خ

 • خرگوش بررسی اخذ غذا و آب شبانه روزی در خرگوش آلبینو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • خسارت اقتصادی بررسی میزان آلودگی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • خون بررسی الگوی الکتروفورتیکی پروئینهای سرم خون گاومیشهای بومی خوزستان [دوره 58، شماره 4، 1382]

د

 • دایناپروست تأثیر تزریق دگزا متازون ب ایجاد لوتئولیز در تلیسه هلشتاین [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • دریای خزر آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • درماتوفیتوزیس ارزیابی کاربرد اسانس درمنه در درمان حیوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفیتوزیس [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • درمنه ارزیابی کاربرد اسانس درمنه در درمان حیوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفیتوزیس [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • دستگاه ادراری و تناسلی بررسی نحوه توزیع و مقایسه فعالیت آنزیم رودنیز در دستگاه ادراری و تناسلی نر و ماده گوسفند [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • دیس ژرمینوما اولین گزارش توموردیس ژرمینومای تخمدان طیور در ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • دیکلازوریل اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • دگزامتازون تأثیر تزریق دگزا متازون ب ایجاد لوتئولیز در تلیسه هلشتاین [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • دم اپیدیدیم ارزیابی میزان تحرک اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه در Green buffer با یا بدون زرده تخم مرغ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • دو رگ بررسی شکل ظاهری و تعیین ابعاد زایده گوش خوکی در گاوهای هلشتاین و دو رگ ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • دورگه هلشتاین بررسی پارامترهای ویتامین A و بتاکاروتن سرم و کبد در گاو نژاد هلشتاین و دو رگه آن در طول یکسال در کشتارگاه قائم شهرستان تهران [دوره 58، شماره 2، 1382]

ر

 • رباط مطالعه آناتومیکی رباط های مفصل مچ پا در شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • ریپی سفالوس بررسی تنوع گونه ای کنه های دامی در شهرستان گرمسار [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • رت تشخیص زود هنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCR [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • ریتمهای سیر کادیان بررسی اخذ غذا و آب شبانه روزی در خرگوش آلبینو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • رحم گاومیش مطالعه هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحل مختلف دوره جنسی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • رقیق کننده ها تاثیر رقیق کننده های فسفات، سیترات و تریس بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • رنگ آمیزی ارزیابی میزان زنده / مرده و قطرات پروتوپلاسمی اسپرم اپیدیدیمی در قوچ زل ایران در پاییز و زمستان [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • ریه لاین بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • روترا بررسی فصلی مقادیر اجسام ستونی در شیر گاوداریهای صنعتی و سنتی ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • رودنیز بررسی نحوه توزیع و مقایسه فعالیت آنزیم رودنیز در دستگاه ادراری و تناسلی نر و ماده گوسفند [دوره 58، شماره 2، 1382]

ز

 • زایده گوش خوکی بررسی شکل ظاهری و تعیین ابعاد زایده گوش خوکی در گاوهای هلشتاین و دو رگ ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • زایمان بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی [دوره 58، شماره 3، 1382]

ژ

 • ژل پلی اکریلامید مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی ویروس های حاد نیوکاسل جدا شده در ایران با سویه های واکسن زنده [دوره 58، شماره 1، 1382]

س

 • سالمونلا دابلین مقایسه ارزش سه روش کشت مدفوع، آزمایش آگلوتیناسیون والایزای نقطه ای در تشخیص حاملین سالمونلا دابلین در گوساله های به ظاهر سالم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • سالمونلوز مقایسه ارزش سه روش کشت مدفوع، آزمایش آگلوتیناسیون والایزای نقطه ای در تشخیص حاملین سالمونلا دابلین در گوساله های به ظاهر سالم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • سالینومایسین تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • سالینومایسین ناراسین اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • سر پستانک تکنیک دید جراحی ایجاد همدهانی در سر پستانک گاو شیری [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • سرم بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • سرم بررسی الگوی الکتروفورتیکی پروئینهای سرم خون گاومیشهای بومی خوزستان [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • سرواپی دمیولوژی برسی سرواپی دمیولوژی توکسوپلاسموز با روش IFA در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • سرواپی دمیولوژیک بررسی سرواپی دمیولوژیک آلودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • سرواپی دمیولوژیک بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • سروگروپ یافته های سرولوژی عفونت لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • سرولوژی یافته های سرولوژی عفونت لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • سیستی سرکوزیس گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • سیستم ایمنی مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • سطح سرمی گاماگلوبولین ها ارزیابی تاثیر دو روش خورانیدن آغوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله ها [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • سگ اولین گزارش آدنوکارسینوم غدد پیرامون مقعدی سگ در ایران [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • سگ ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • سگ مطالعه ایمونوهیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • سگ ارزیابی کاربرد اسانس درمنه در درمان حیوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفیتوزیس [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • سگ گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • سگ ژرمن شپرد گزارش یک مورد اریتروبلاستوز در یک توله سگ شینلو 5 ماهه [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • سگهای نگهبان گله بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • سویه بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت [دوره 58، شماره 2، 1382]

ش

 • شتر مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • شتر مطالعه آناتومیکی رباط های مفصل مچ پا در شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • شتر یک کوهانه مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • شتر یک کوهانه کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • شتر یک کوهانه ارزیابی میزان تحرک اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه در Green buffer با یا بدون زرده تخم مرغ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • شیر کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • شیراز برسی سرواپی دمیولوژی توکسوپلاسموز با روش IFA در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • شیردان و معده بررسی احتمال وجود کریپتوسپوریدیوم شبه موریس (آندرسونی) و تغییرات پاتولوژیک حاصل از آن در گاوداریهای اطراف اصفهان و نقش احتمالی به عنوان عامل انتقال [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • شیردهی بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • شکستگی ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • شکمبه گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • شیوع مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]

ض

 • ضایعات کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]

ط

 • طب سوزنی ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ [دوره 58، شماره 1، 1382]

ع

 • عضو ومرونازال عضو ومرونازال در گوسفندان لری [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • عقیم سازی بهینه سازی تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا - متیل تستوسترون به منظور نر سازی و عقیم سازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • عوامل بکتریایی مقاومت آنتی بیوتیکی برخی عوامل باکتریایی متداول جوجه های گوشتی در مرغداریهای اطراف شیراز [دوره 58، شماره 3، 1382]

غ

 • غدد پیرامون مقعدی اولین گزارش آدنوکارسینوم غدد پیرامون مقعدی سگ در ایران [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • غشای آمنیوتیک مروری بر روشهای افزایش حجم مثانه [دوره 58، شماره 1، 1382]

ف

 • فاسیولازیس مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • فصل بررسی فصلی مقادیر اجسام ستونی در شیر گاوداریهای صنعتی و سنتی ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • فلاوس ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • فولیکول مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • فولیکول بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست [دوره 58، شماره 2، 1382]

ق

 • قائم شهر بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی در کشتارگاه قائم شهر [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • قره تپه قمرود قم باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • قزل آلای رنگین کمان بهینه سازی تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا - متیل تستوسترون به منظور نر سازی و عقیم سازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • قطره پروتوپلاسمی ارزیابی میزان زنده / مرده و قطرات پروتوپلاسمی اسپرم اپیدیدیمی در قوچ زل ایران در پاییز و زمستان [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • قلب بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • قوچ زل ارزیابی میزان زنده / مرده و قطرات پروتوپلاسمی اسپرم اپیدیدیمی در قوچ زل ایران در پاییز و زمستان [دوره 58، شماره 1، 1382]

ک

 • کارسینوم سلولهای سنگفرشی گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • کارکنان دامپروری بررسی سرواپی دمیولوژیک آلودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • کافئین باروری آزمایشگاهی تخمکهای کومولوس دار یا بدون کومولوس گاو در غلظتهای مختلف آلبومین سرم گاو با و یا بدون کافئین و هپارین [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • کالبدشناسی بررسی کالبدشناسی کانالهای داخل جسم غاری و نحوه ارتباط آنها در اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • کالبدشناسی کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • کانالهای داخلی بررسی کالبدشناسی کانالهای داخل جسم غاری و نحوه ارتباط آنها در اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • کبد بررسی میزان آلودگی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • کبد مطالعه بافت شناسی مراحل تکامل لاروی غدد ضمیمه گوارشی بچه تاس ماهی ایرانی از زمان تفریخ تا رهاسازی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • کتوز بررسی فصلی مقادیر اجسام ستونی در شیر گاوداریهای صنعتی و سنتی ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • کریپتوسپوریدیوم شبه موریس بررسی احتمال وجود کریپتوسپوریدیوم شبه موریس (آندرسونی) و تغییرات پاتولوژیک حاصل از آن در گاوداریهای اطراف اصفهان و نقش احتمالی به عنوان عامل انتقال [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • کیست هیداتید بررسی رشد کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • کشتارگاه بررسی میزان آلودگی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • کلرید سدیم بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • کلوتریمازول ارزیابی کاربرد اسانس درمنه در درمان حیوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفیتوزیس [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • کیلوسپیروراهامولوزا کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • کنه بررسی تنوع گونه ای کنه های دامی در شهرستان گرمسار [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • کوتیکول مقایسه ویژگیهای کوتیکول و ضمائم آن در کرمهای خانواده تریکوسترونژیلیده در ایران [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • کوکسیدیوز تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • کوکسیدیوز اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی [دوره 58، شماره 4، 1382]

گ

 • گاو بررسی فصلی مقادیر اجسام ستونی در شیر گاوداریهای صنعتی و سنتی ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • گاو بررسی احتمال وجود کریپتوسپوریدیوم شبه موریس (آندرسونی) و تغییرات پاتولوژیک حاصل از آن در گاوداریهای اطراف اصفهان و نقش احتمالی به عنوان عامل انتقال [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • گاو گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • گاو بررسی باکتریولوژیکی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • گاو باروری آزمایشگاهی تخمکهای کومولوس دار یا بدون کومولوس گاو در غلظتهای مختلف آلبومین سرم گاو با و یا بدون کافئین و هپارین [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • گاو بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • گاو گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • گاو مقایسه ارزش سه روش کشت مدفوع، آزمایش آگلوتیناسیون والایزای نقطه ای در تشخیص حاملین سالمونلا دابلین در گوساله های به ظاهر سالم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • گاوی بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • گاو شیری بررسی سرواپی دمیولوژیک آلودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • گاو شیری تکنیک دید جراحی ایجاد همدهانی در سر پستانک گاو شیری [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • گاومیش بررسی میزان آلودگی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • گاومیش بررسی کالبدشناسی کانالهای داخل جسم غاری و نحوه ارتباط آنها در اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • گاومیش بررسی الگوی الکتروفورتیکی پروئینهای سرم خون گاومیشهای بومی خوزستان [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • گاومیش تاثیر رقیق کننده های فسفات، سیترات و تریس بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • گاو میش مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • گاو میش بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • گاومیش رودخانه ای بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • گاوهای شیری بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • گاو هلشتاین گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • گاو هلشتاین بررسی پارامترهای ویتامین A و بتاکاروتن سرم و کبد در گاو نژاد هلشتاین و دو رگه آن در طول یکسال در کشتارگاه قائم شهرستان تهران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • گربه ارزیابی کاربرد اسانس درمنه در درمان حیوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفیتوزیس [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • گرمسار بررسی تنوع گونه ای کنه های دامی در شهرستان گرمسار [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • گیرنده هورمون جنسی مطالعه ایمونوهیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • گل افعی ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • گوساله ارزیابی تاثیر دو روش خورانیدن آغوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله ها [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • گوساله ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • گوسفند عضو ومرونازال در گوسفندان لری [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • گوسفند بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی در کشتارگاه قائم شهر [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • گوسفند بررسی نحوه توزیع و مقایسه فعالیت آنزیم رودنیز در دستگاه ادراری و تناسلی نر و ماده گوسفند [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • گوسفند لری بختیاری بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید [دوره 58، شماره 4، 1382]

ل

 • لپتوسپیرا بررسی سرواپی دمیولوژیک آلودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • لپتوسپیرا بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • لپتوسپیروز سگها یافته های سرولوژی عفونت لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • لیپید بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • لیپید بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • لیپوپروتئین بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • لیپو پروتئین بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • لیستریا مونوسیتوژنر بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • لیگنین جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • لنگش تاثیر بیحسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • لوتنال چرخه استروس بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • لوسمی اریتروبلاستیک گزارش یک مورد اریتروبلاستوز در یک توله سگ شینلو 5 ماهه [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • لولتراسونوگرافی گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • لوله های گوارشی خلفی مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بخش خلقفی لوله گوارش تاس ماهی چالباش [دوره 58، شماره 1، 1382]

م

 • ماتریکس بدون سلول مروری بر روشهای افزایش حجم مثانه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • مادیان جستجوی تیلورلا اکویی جنیتالیس در باشگاههای سوارکاری شهرکرد [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • ماده شوینده آنیونی بررسی بالینی و آسیب شناسی اثرات ماده شوینده آنیونی بر آبشش ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • ماکیان بومی کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • ماهی قرمز بررسی بالینی و آسیب شناسی اثرات ماده شوینده آنیونی بر آبشش ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • متابولیک پروفایل تست بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • متن آمین بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • مثانه مروری بر روشهای افزایش حجم مثانه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • مچ پا مطالعه آناتومیکی رباط های مفصل مچ پا در شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • محدودیت غذایی بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • مراحل فولیکولر بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • مرغ مادر گوشتی اولین گزارش توموردیس ژرمینومای تخمدان طیور در ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • مرفولوژی باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • مرگ و میر اثرات سطوح مختلف ویتامینهای C، E و چربی بر عملکرد و میزان مرگ و میر جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • مسمومیت گیاهی ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • مفصل بین انگشتی پایینی تاثیر بیحسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی مقاومت آنتی بیوتیکی برخی عوامل باکتریایی متداول جوجه های گوشتی در مرغداریهای اطراف شیراز [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • میکسوبولوس آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • ملتحمه پلک گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • ممانعت از لوتئولیز تأثیر تزریق دگزا متازون ب ایجاد لوتئولیز در تلیسه هلشتاین [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • موجP ویژگیهای موج P در ECG اسب ترکمن (سکایی) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • موریانه ها جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • موش بررسی احتمال وجود کریپتوسپوریدیوم شبه موریس (آندرسونی) و تغییرات پاتولوژیک حاصل از آن در گاوداریهای اطراف اصفهان و نقش احتمالی به عنوان عامل انتقال [دوره 58، شماره 1، 1382]

ن

 • ناحیه هیپوکاستریک گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • ناراسین اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • ناهنجاری مادرزادی گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • نر سازی بهینه سازی تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا - متیل تستوسترون به منظور نر سازی و عقیم سازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 58، شماره 3، 1382]

و

 • واکسن B1 مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی ویروس های حاد نیوکاسل جدا شده در ایران با سویه های واکسن زنده [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • واکسن لاسوتا مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی ویروس های حاد نیوکاسل جدا شده در ایران با سویه های واکسن زنده [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • ویتامین A سرم بررسی پارامترهای ویتامین A و بتاکاروتن سرم و کبد در گاو نژاد هلشتاین و دو رگه آن در طول یکسال در کشتارگاه قائم شهرستان تهران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • ویتامین A کبد بررسی پارامترهای ویتامین A و بتاکاروتن سرم و کبد در گاو نژاد هلشتاین و دو رگه آن در طول یکسال در کشتارگاه قائم شهرستان تهران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • ویتامین C اثرات سطوح مختلف ویتامینهای C، E و چربی بر عملکرد و میزان مرگ و میر جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • ویتامین E اثرات سطوح مختلف ویتامینهای C، E و چربی بر عملکرد و میزان مرگ و میر جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • ویروس بیماری نیوکاسل مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی ویروس های حاد نیوکاسل جدا شده در ایران با سویه های واکسن زنده [دوره 58، شماره 1، 1382]

ه

 • هاری انسانی وضعیت هاری در ایران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • هاری حیوانی وضعیت هاری در ایران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • هاری در ایران وضعیت هاری در ایران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • هاری در تهران وضعیت هاری در ایران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • هیالوما بررسی تنوع گونه ای کنه های دامی در شهرستان گرمسار [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • هپارین باروری آزمایشگاهی تخمکهای کومولوس دار یا بدون کومولوس گاو در غلظتهای مختلف آلبومین سرم گاو با و یا بدون کافئین و هپارین [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • هیداتیدوز بررسی رشد کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • هریس ویروس ارزیابی طراحی کیت الایزای نقطه ای جهت تشخیص پادتنهای ضد ویروس IBR در گاو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • هیستولوژی مطالعه هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحل مختلف دوره جنسی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • هیستومورفومتری مطالعه هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحل مختلف دوره جنسی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • هلشتاین بررسی شکل ظاهری و تعیین ابعاد زایده گوش خوکی در گاوهای هلشتاین و دو رگ ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • همدهانی تکنیک دید جراحی ایجاد همدهانی در سر پستانک گاو شیری [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • هولوتلنسفالی گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله [دوره 58، شماره 4، 1382]