تعداد مقالات: 1509
76. الگوی مقاومت دارویی و محتوی پلاسمیدی جدایه‌های Escherichia coli از موارد کلی با سیلوز طیور

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

دکتر پیام حقیقی خوشخو؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری


77. مطالعه برخی پاسخهای ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhyncus mykiss) به برخی آنتی ژنهای استرپتوکوکوس اینیایی

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

مهدی سلطانی؛ مجتبی علی شاهی؛ پروانه خضرائی نیا؛ محمد ربانی؛ امیر ستاری


79. مطالعه» وجود شن مغزی در اپی فیز گوسفند

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

محمدحسین توحیدی پور؛ زهرا طوطیان


82. بیماری هاری در طول تاریخ ایران‌

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

حسن تاجبخش


84. تأثیر استفاده از واکسن‌ها و داروهای ضد کوکسیدیوزبر ضایعات روده‌ای و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز ‌

دوره 64، شماره 3، پاییز 1388

ابوالفضل رجب؛ محمدحسن بزرگمهری فرد؛ زهره خاکی؛ مهرداد مدیرصانعی؛ بهرام شجاعدوست؛ سیدمحمدمهدی کیایی


86. مطالعه تاثیر برخی پروبیوتیک‌ها برروی‌اشریشیاکلی ‌ 7:H157O در شرایط رشد توامان در شیر

دوره 64، شماره 4، زمستان 1388

حمید میرزایی؛ محمد رضا نهایی؛ افشین جوادی؛ مهدی احمدی منش


87. اولین بررسی بالینی وضعیت آلودگی به ویروس کمبود ایمنی گاو و یافته‌های پاتولوژیک، هماتولوژیک و فلوسایتومتریک در گاوهای هلشتاین ایران ‌ ‌

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

تقی تقی پور بازرگانی؛ محمد طلوعی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمد جواد قره گوزلو؛ سعید بکائی؛ محمود خرمالی؛ ندا برجسته


88. تاثیر تجویز دو دوره متفاوت درمان با سیدر روی میزان آبستنی تلقیح دوم گاوهای شیری واکل

دوره 65، شماره 2، تابستان 1389

حمید قاسم زاده نوا؛ حسام کهساری؛ پرویز تاجیک


89. مطالعه ساختار عروق انگشت خلفی گوسفند با استفاده از روش قالب‌های رگی

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

محمد زمانى احمد محمودى؛ احمد محمدنیا؛ سمانه آذرپژوه؛ مسعود غلامی


92. مطالعه مولکولی آلودگی به ویروس لکوز تحت گروه J در گله‌های اجداد گوشتی در ایران

دوره 64، شماره 1، بهار 1388

ذوالفقار رجبی؛ محمدحسن بزرگمهری فرد؛ سید مصطفی پیغمبری


93. بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی

دوره 63، شماره 1، بهار 1387، صفحه 7-10

مسعود طالب خان گروسی؛ علیرضا خسروی؛ پرویز هورشتی


94. بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به لوامیزول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان

دوره 61، شماره 1، بهار 1385، صفحه 7-13

عباس غلامیان؛ علی اسلامی؛ لیلی نبوی؛ عبدالرحمن راسخ


95. مطالعه اولتراسونوگرافی جمع شدن رحم به دنبال ایجاد سقط جنین در سگ

دوره 68، شماره 1، بهار 1392، صفحه 7-12

10.22059/jvr.2013.30178

سارنگ سروری؛ حمید قاسم زاده نوا؛ نیما سیاح؛ مریم اصغری کلیمی


97. مطالعه فون بندپایان انگل خارجی سگ در منطقه گیلانغرب استان کرمانشاه

دوره 72، شماره 1، بهار 1396، صفحه 7-14

10.22059/jvr.2017.61285

فرهاد میرانی؛ محمد یخچالی؛ ثریا نایم


98. تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR

دوره 75، شماره 1، بهار 1399، صفحه 8-16

10.22059/jvr.2017.241975.2702

روح اله فتاحی؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ نرگس امینی نیا


100. مطالعه تغییرات هیستومورفومتری و هیستوشیمی تخمدان موش صحرایی متعاقب مصرف اکسید آهن و نانواکسید آهن

دوره 71، شماره 1، بهار 1395، صفحه 9-15

10.22059/jvr.2016.57390

حسن مروتی؛ حسین نجف زاده؛ سیده مهسا پورموسوی؛ علی شهریاری؛ بابک محمدیان؛ ایرج کاظمی نژاد