نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب لب شور جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آب لب شور تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آبله کپور ماهیان هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آرامبخشی بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آرتروبوتریوس کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • آریتمی مطالعه یافته های الکتروکاردیوگرافی درگاوان هیپرکلسمیک [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • آریتمی مطالعه ارتباط متقابل یافته های بالینی،بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در گوساله های مبتلا به سندرم اسهال [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • آریتمی قلبی بررسی شیوع آریتمی های قلبی اسبهای منطقه تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • آریتمی های قلبی بررسی ارتباط بین سموم خرزهره در سرم و آریتمی های قلبی در مسمومیت تجربی گوساله [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آرد ضایعات کشتارگاهی طیور جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آرد ماهی جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آزمایش ایمونودیفوزیون ژل آگار بررسی سرولوژیکی و پاتولوژیکی بیماری مدی در ریه گوسفندان منطقه اهواز [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آزمایش مدفوع انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • آزمون SN ارزیابی به کارگیری آزمون ژل دیفوزیون در تشخیص سرمی اسهال ویروسی گاوان [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • آزمون خنثی سازی سرم به کارگیری آزمون ایمنوفلئورسنت غیر مستقیم جهت تشخیص پادتنهای ضدویروس IBR [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آزمون ژل دیفوزیون ارزیابی به کارگیری آزمون ژل دیفوزیون در تشخیص سرمی اسهال ویروسی گاوان [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • آسیت بررسی پارامترهای الکتروکاردیوگرام ماکیان مبتلا به آسیت وبیماری مزمن تنفسی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • آسم ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آکتینومیسس پیوژنز آندوکاردیت ناشی از آکتینومیسس پیوژن همراه با کیست هیداتید در گاو [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آگلوتیناسیون ارزیابی تجربی واکسن کشته سالمونلا تیفی موریوم درخرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آلرژی ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آلفا آگونیست ارزیابی اثرات بی دردی ‘ آرام بخشی و قلبی ریوی تزریق اپی دورال رو میفیدین در اسب [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • آلودگی انگلی بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • آلودگی تجربی. ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • آناتومی مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • آنالیز میکروبی مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • آنتی بیوتیک اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • آنتی بیوتیکها تعیین حداقل میزان قابل جستجوی آنتی بیوتیکها با به کارگیری دو روش استفاده از سواب و دیسک و روش کروماتوگرافی لایه نازک همراه با بیوتوگرافی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • آنتروکلایسیس کاربرد روش انتروکلایسیس در ارزیابی اختلات روده باریک در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • آنتی ژنهای کبدی بررسی سرم شناسی پادتنهای ضد آنتی ژنهای کبدی در گاو ، گوسفند و انسان [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آندوکاردیت آندوکاردیت ناشی از آکتینومیسس پیوژن همراه با کیست هیداتید در گاو [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • آنفلونزای طیور بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • آنفلونزای طیور بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]

ا

 • اپیدورال بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • اپی دورال خلفی ارزیابی اثرات بی دردی ‘ آرام بخشی و قلبی ریوی تزریق اپی دورال رو میفیدین در اسب [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • اتوایمیونیتی بررسی سرم شناسی پادتنهای ضد آنتی ژنهای کبدی در گاو ، گوسفند و انسان [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • احشایی مطالعه لیشمانیوز احشایی درسگهای بعضی از مناطق ایران واهمیت بهداشتی آن [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • ایران مطالعه لیشمانیوز احشایی درسگهای بعضی از مناطق ایران واهمیت بهداشتی آن [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • ایران بررسی شیوع سارکوسیستوزیس گاو در کشتارگاه همدان با به کارگیری روشهای آسیب شناسی و هضمی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • ارتباطات عرضی ساختار ملکولی وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب پس از درمان موارد تجربی جراحت توسط بتاآمینو پروپیونیتریل فومارات ( f-BAPN) [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • ایزوپروترنول بررسی و مقایسه اثر آگونیست های ایزوپروترنول،دوبوتامین و تربوتالین بر الگوی پروتئینی غدد بزاقی خوکچه هندی و خرگوش [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • اسب ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • اسب بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • اسب ساختار ملکولی وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب پس از درمان موارد تجربی جراحت توسط بتاآمینو پروپیونیتریل فومارات ( f-BAPN) [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • اسب ارزیابی اثرات بی دردی ‘ آرام بخشی و قلبی ریوی تزریق اپی دورال رو میفیدین در اسب [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • اسب بررسی شیوع آریتمی های قلبی اسبهای منطقه تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • اسب ارزیابی بالینی اثرات دو روش درمان جراحی بافت گرانوله اضافی در زخمهای اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • اسب کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • اسب ترکمن چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی) [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • اسبچه خزر بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • اسب کرد تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • اسپرماتوزوئید. تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • استاندارد بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • استروژن بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • استرویئد تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در روز فحلی بر روی شاخصهای رشد فولیکولهای تخمدانی در تلیسه های هلشتاین [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • اسید لاکتیک مطالعه مقایسه ای تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی و اتمسفر اصلاح شده) و اثرات ترکیبی آنها با اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت سرد وتازه گوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • اسهال بررسی میزان شیوع اسهال روتاویروسی گوساله های شیری درمنطقه تهران وتعیین سروتیپ های موجود [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • اسهال مطالعه ارتباط متقابل یافته های بالینی،بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در گوساله های مبتلا به سندرم اسهال [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • اسهال ویروسی گاوان بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • اسهال ویروسی گاوان ارزیابی به کارگیری آزمون ژل دیفوزیون در تشخیص سرمی اسهال ویروسی گاوان [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • اشریشیاکلی به کارگیری روشهای ایمونوفلورسانس، ایمونودات و ایمونوبلاتینگ جهت شناسایی سویه های بیماریزای اشریشیاکلی واجد فیمبریه F11، در کلی باسیلوز طیور [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • اشریشیاکولای مطالعه پتانسیل رشد و توکسین زایی کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیا کولای متأثر از فرمولاسیونهای مختلف نمک و مواد نگهدارنده مورد پیش بینی در فرآوری خاویار [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • اکسی تتراسیکلین مطالعه اثر اسپری پویدون ایوداین در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • اکوکاردیوگرافی بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • اگزوتوکسینA جداسازی اگزوتوکسین A از سودوموناس آئروجینوزا [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • الایزای نقطه ای به کارگیری و ارزیابی الایزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • التیام ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • التیام زخم ارزیابی بالینی اثرات دو روش درمان جراحی بافت گرانوله اضافی در زخمهای اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • الیزا ارزیابی روش سرولوژی الیزا با استفاده از آنتی ژن فیگوره درتشخیص آزمایشگاهی عفونت لیشمانیای احشایی سگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • الکالوئید اثرات کشندگی وناهنجاریزایی مرفولوژیکی مخلوط اسکوپولامین وهیوسیامین درجنین تخم مرغ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • الکتروفورز تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • الکتروفورزاستات تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • الکتروکاردیوگرافی مطالعه یافته های الکتروکاردیوگرافی درگاوان هیپرکلسمیک [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • الکتروکاردیوگرافی چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی) [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • الکتروکاردیوگرام بررسی پارامترهای الکتروکاردیوگرام ماکیان مبتلا به آسیت وبیماری مزمن تنفسی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • امتیاز وضع بدن اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • ایمونودیفوزیون بررسی سرم شناسی پادتنهای ضد آنتی ژنهای کبدی در گاو ، گوسفند و انسان [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • ایمونوفلئورروسانت به کارگیری آزمون ایمنوفلئورسنت غیر مستقیم جهت تشخیص پادتنهای ضدویروس IBR [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • انرژی اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • انگل بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغا خور استان چهار محال وبختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • انگلهای گوارشی انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان [دوره 56، شماره 4، 1380]

ب

 • بابزیااویس نشانیهای درمانگاهی در بابزیوز تجربی با بابزیا اویس در گوسفند [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • بابزیا کنیس گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • بابزیور نشانیهای درمانگاهی در بابزیوز تجربی با بابزیا اویس در گوسفند [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • بابزیوز حاد گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • باب کلیوی مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • باروری بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • باروری اثر درمان جراحی جراحات رکتوواژینا بر روی باروری گاو شیری [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • باروری آزمایشگاهی اثرات متقابل غلظتهای مختلف سرم جنین گاو با کافئین یا هپارین بر باروری تخمکهای گاو و ایجاد پلی اسپرمی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • بافت پوششی هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • بافت شناسی مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • بافت شناسی مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • بافت گرانوله اضافی ارزیابی بالینی اثرات دو روش درمان جراحی بافت گرانوله اضافی در زخمهای اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • بتاآمینوپروپیونیتریل ساختار ملکولی وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب پس از درمان موارد تجربی جراحت توسط بتاآمینو پروپیونیتریل فومارات ( f-BAPN) [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • بی دردی بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده مطالعه مقایسه ای تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی و اتمسفر اصلاح شده) و اثرات ترکیبی آنها با اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت سرد وتازه گوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده مقایسه تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی واتمسفرهای اصلاح شده) بر قابلیت نگهداری گوشت تازه وسرد [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • بیماری برونشیت عفونی طیور جداسازی و شناسایی ویروسهای برونشیت عفونی طیوردر بین سالهای 79-1376 از مرغداریهای صنعتی ایران [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • بیماری مخاطی بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • بیمای مزمن تنفسی بررسی پارامترهای الکتروکاردیوگرام ماکیان مبتلا به آسیت وبیماری مزمن تنفسی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • بهداشت غذا و محیط مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • بیهوشی ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • بیهوشی مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • بیهوشی داخل استخوانی مقایسه القای بیهوشی به دو روش ورید یو داخل استخوانی توسط ترکیب دیازپام- استیل پرومازین – کتامین درسگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • بیهوشی وریدی مقایسه القای بیهوشی به دو روش ورید یو داخل استخوانی توسط ترکیب دیازپام- استیل پرومازین – کتامین درسگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • بیواتوگرافی تعیین حداقل میزان قابل جستجوی آنتی بیوتیکها با به کارگیری دو روش استفاده از سواب و دیسک و روش کروماتوگرافی لایه نازک همراه با بیوتوگرافی [دوره 56، شماره 1، 1380]

پ

 • پاتولوژی بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • پارامترهای بیوشیمیایی بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در مالکیان گوشتی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • پارامترهای بیوشیمیایی سرم مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • پارامترهای هماتولوژیک بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در مالکیان گوشتی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • پروتئین حاصل از مخمر ارزیابی جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی و کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • پروتئین سرم تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • پروژسترون بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • پروستاگلاندین بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • پروستاگلاندین تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در روز فحلی بر روی شاخصهای رشد فولیکولهای تخمدانی در تلیسه های هلشتاین [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • پرولیفراتیو بررسی سرولوژیکی و پاتولوژیکی بیماری مدی در ریه گوسفندان منطقه اهواز [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • پزودوتوبرکل کارپیلا هپاتیکا ، عامل پزودوتوبرکل ریوی در مریونس پرسیکوس صیدشده از شمال غربی ایران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • پیشگویی ارزیابی ارتباط پارامترهای خون با میزان رشد در گوساله های شیری [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • پیلونفریت مطالعه بالینی و آزمایشگاهی جهت تعیین میزان فراوانی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • پنومونی بررسی سرولوژیکی و پاتولوژیکی بیماری مدی در ریه گوسفندان منطقه اهواز [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • پودر ماهی ارزیابی جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی و کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • پویدون ایوداین مطالعه اثر اسپری پویدون ایوداین در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • پولیوانسفالومالاسی مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد [دوره 56، شماره 1، 1380]

ت

 • تاتوره اثرات کشندگی وناهنجاریزایی مرفولوژیکی مخلوط اسکوپولامین وهیوسیامین درجنین تخم مرغ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • تالاب بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغا خور استان چهار محال وبختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • تیامین مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • تبریز تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • تیتر سرمی بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • تیتر سرمی بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • تخمدان اثر بازدارنده رشد فولیکولی روغن پنبه دانه هیدروژنه روی تخمدان موش ماده [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • تخمک ریزی بررسی تحقیقات و فرضیات موجود پیرامون نقش ویروس BVD روی فرآیندهای تولید مثل گاو در زمان قبل یا بعد از تلقیح مصنوعی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • تخمکهای گاو اثرات متقابل غلظتهای مختلف سرم جنین گاو با کافئین یا هپارین بر باروری تخمکهای گاو و ایجاد پلی اسپرمی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • تخم ماهی مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • تخم ماهی مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران ( مرکز شهید رجایی ساری ) [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • تخم مرغهای جنین دار. جداسازی و شناسایی ویروسهای برونشیت عفونی طیوردر بین سالهای 79-1376 از مرغداریهای صنعتی ایران [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • تربوتالین بررسی و مقایسه اثر آگونیست های ایزوپروترنول،دوبوتامین و تربوتالین بر الگوی پروتئینی غدد بزاقی خوکچه هندی و خرگوش [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • ترکیب لاشه تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • تری کلروفن بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • تزریقی ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • تشخیص سرمی ارزیابی به کارگیری آزمون ژل دیفوزیون در تشخیص سرمی اسهال ویروسی گاوان [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • تک یاخته ها انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • تلیسه هلشتاین. تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در روز فحلی بر روی شاخصهای رشد فولیکولهای تخمدانی در تلیسه های هلشتاین [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • تلقیح مصنوعی تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • تلقیح مصنوعی ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • تناوب داری تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • تهران بررسی شیوع آریتمی های قلبی اسبهای منطقه تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • تهران انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • تهران سروتایپینگ کلی باسیلهای جدا شده از مرغداریهای اطراف تهران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • تورم عفونی بینی و نای گاو به کارگیری آزمون ایمنوفلئورسنت غیر مستقیم جهت تشخیص پادتنهای ضدویروس IBR [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • تورم وتر ساختار ملکولی وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب پس از درمان موارد تجربی جراحت توسط بتاآمینو پروپیونیتریل فومارات ( f-BAPN) [دوره 56، شماره 2، 1380]

ج

 • جداسازی جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • جداسازی جداسازی و شناسایی ویروسهای برونشیت عفونی طیوردر بین سالهای 79-1376 از مرغداریهای صنعتی ایران [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • جراحات رکتوواژینال اثر درمان جراحی جراحات رکتوواژینا بر روی باروری گاو شیری [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • جسم زرد بررسی تحقیقات و فرضیات موجود پیرامون نقش ویروس BVD روی فرآیندهای تولید مثل گاو در زمان قبل یا بعد از تلقیح مصنوعی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • جفتگیری طبیعی ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • جنین اثر خوراکی هروئین بر جنین موشهای سوری Balb / C معتاد [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • جنین مرغ اثرات کشندگی وناهنجاریزایی مرفولوژیکی مخلوط اسکوپولامین وهیوسیامین درجنین تخم مرغ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • جوجه درآوری ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • جوجه گوشتی بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در مالکیان گوشتی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • جوجه گوشتی مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی درکنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • جوجه گوشتی مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • جوجه های گوشتی مطالعه برخی پارامترهای متابولیکی درجوجه های گوشتی با ابتلای طبیعی به سندرم آسیت [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • جوجه های گوشتی بررسی پارامترهای الکتروکاردیوگرام ماکیان مبتلا به آسیت وبیماری مزمن تنفسی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • جوجه های گوشتی بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • جوجه های گوشتی بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • جوجه های گوشتی ارزیابی جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی و کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]

چ

 • چغاخور بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغا خور استان چهار محال وبختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • چهار محال وبختیای بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]

ح

 • حساسیت و ویژگی به کارگیری آزمون ایمنوفلئورسنت غیر مستقیم جهت تشخیص پادتنهای ضدویروس IBR [دوره 56، شماره 2، 1380]

خ

 • خاویار مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • خرزهره بررسی ارتباط بین سموم خرزهره در سرم و آریتمی های قلبی در مسمومیت تجربی گوساله [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • خرگوش اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به اخذ آب در خرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • خرگوش بررسی و مقایسه اثر آگونیست های ایزوپروترنول،دوبوتامین و تربوتالین بر الگوی پروتئینی غدد بزاقی خوکچه هندی و خرگوش [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • خروس بالغ نژاد آرین مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • خوکچه هندی بررسی و مقایسه اثر آگونیست های ایزوپروترنول،دوبوتامین و تربوتالین بر الگوی پروتئینی غدد بزاقی خوکچه هندی و خرگوش [دوره 56، شماره 1، 1380]

د

 • دیابت قندی مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • دیابت قندی اندازه گیری هموگلوبین A1C در سگهای به ظاهر سالم نژاد شینلو [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • دارو شیمیایی مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • دیازپام ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • دریچه مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • درماتیت آتوپیک ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • درمان اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • درمان جراحی اثر درمان جراحی جراحات رکتوواژینا بر روی باروری گاو شیری [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • دیروفیلاریا تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • دیروفیلاریا ایمی تیس اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • دوبوتامین بررسی و مقایسه اثر آگونیست های ایزوپروترنول،دوبوتامین و تربوتالین بر الگوی پروتئینی غدد بزاقی خوکچه هندی و خرگوش [دوره 56، شماره 1، 1380]

ر

 • رپی سفالوس بورسا نشانیهای درمانگاهی در بابزیوز تجربی با بابزیا اویس در گوسفند [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • ریپی سفالوس سنگوئینوس گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • رشد تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رشد ارزیابی ارتباط پارامترهای خون با میزان رشد در گوساله های شیری [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رشد فولیکول بررسی تحقیقات و فرضیات موجود پیرامون نقش ویروس BVD روی فرآیندهای تولید مثل گاو در زمان قبل یا بعد از تلقیح مصنوعی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رشد فولیکولی اثر بازدارنده رشد فولیکولی روغن پنبه دانه هیدروژنه روی تخمدان موش ماده [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رشد میکروب مطالعه پتانسیل رشد و توکسین زایی کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیا کولای متأثر از فرمولاسیونهای مختلف نمک و مواد نگهدارنده مورد پیش بینی در فرآوری خاویار [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رگ نگاری مطالعه رگ نگاری استخوان درشت نی بعد از کاشت سیمان و گرافت استخوانی خودی در سگ [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • روتاویروس بررسی میزان شیوع اسهال روتاویروسی گوساله های شیری درمنطقه تهران وتعیین سروتیپ های موجود [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • روده باریک کاربرد روش انتروکلایسیس در ارزیابی اختلات روده باریک در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • روغن پنبه دانه اثر بازدارنده رشد فولیکولی روغن پنبه دانه هیدروژنه روی تخمدان موش ماده [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رومیفیدین ارزیابی اثرات بی دردی ‘ آرام بخشی و قلبی ریوی تزریق اپی دورال رو میفیدین در اسب [دوره 56، شماره 3، 1380]

ز

 • زخم ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • زخم شیردان بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • زمان انعقاد تعیین مقادیر طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • زمان پروترومبین تعیین مقادیر طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • زمان سیلان تعیین مقادیر طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • زمان ماندگاری مطالعه مقایسه ای تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی و اتمسفر اصلاح شده) و اثرات ترکیبی آنها با اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت سرد وتازه گوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • زمان نسبی ترومبوپلاستین تعیین مقادیر طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • زمان نگهداری مقایسه تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی واتمسفرهای اصلاح شده) بر قابلیت نگهداری گوشت تازه وسرد [دوره 56، شماره 3، 1380]

س

 • سارکوسیستوزیس بررسی شیوع سارکوسیستوزیس گاو در کشتارگاه همدان با به کارگیری روشهای آسیب شناسی و هضمی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • سالمونلا تیفی موریوم ارزیابی تجربی واکسن کشته سالمونلا تیفی موریوم درخرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سالمونلوز ارزیابی تجربی واکسن کشته سالمونلا تیفی موریوم درخرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سرم بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در مالکیان گوشتی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سرم مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • سرم جنین گاو اثرات متقابل غلظتهای مختلف سرم جنین گاو با کافئین یا هپارین بر باروری تخمکهای گاو و ایجاد پلی اسپرمی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • سروتایپینگ سروتایپینگ کلی باسیلهای جدا شده از مرغداریهای اطراف تهران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • سروتیپ بررسی میزان شیوع اسهال روتاویروسی گوساله های شیری درمنطقه تهران وتعیین سروتیپ های موجود [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • سرولوژی بررسی سرم شناسی پادتنهای ضد آنتی ژنهای کبدی در گاو ، گوسفند و انسان [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سطوح انرژی تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سگ مطالعه رگ نگاری استخوان درشت نی بعد از کاشت سیمان و گرافت استخوانی خودی در سگ [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سگ ارزیابی روش سرولوژی الیزا با استفاده از آنتی ژن فیگوره درتشخیص آزمایشگاهی عفونت لیشمانیای احشایی سگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • سگ مطالعه لیشمانیوز احشایی درسگهای بعضی از مناطق ایران واهمیت بهداشتی آن [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • سگ ارزیابی خصوصیات استئوژنیک مغز استخوان و پیوند خودی درسگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • سگ گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • سگ مقایسه القای بیهوشی به دو روش ورید یو داخل استخوانی توسط ترکیب دیازپام- استیل پرومازین – کتامین درسگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • سگ تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • سگ ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • سگ کاربرد روش انتروکلایسیس در ارزیابی اختلات روده باریک در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • سگ اندازه گیری هموگلوبین A1C در سگهای به ظاهر سالم نژاد شینلو [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • سگ خانگی انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • سلول شناسی سلول شناسی غده هپاتوپانکراس در میگوی سفید هندی خلیج فارس [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • سیمای خونی ارزیابی ارتباط پارامترهای خون با میزان رشد در گوساله های شیری [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سیمان استخوان مطالعه رگ نگاری استخوان درشت نی بعد از کاشت سیمان و گرافت استخوانی خودی در سگ [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سندرم آسیت مطالعه برخی پارامترهای متابولیکی درجوجه های گوشتی با ابتلای طبیعی به سندرم آسیت [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سوء تغذیه گزارش عارضه نفخ در کفال ماهیان دریای خزر [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • سواب تعیین حداقل میزان قابل جستجوی آنتی بیوتیکها با به کارگیری دو روش استفاده از سواب و دیسک و روش کروماتوگرافی لایه نازک همراه با بیوتوگرافی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • سودوموناس آئروجینوزا جداسازی اگزوتوکسین A از سودوموناس آئروجینوزا [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • سوراخ درسر گزارش سندرم سوراخ در سر درماهی سورم وماهی اسکار [دوره 56، شماره 3، 1380]

ش

 • شتر یک کوهانه مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • شکمبه تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • شمارش ااسیست مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی درکنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • شمارش ااسیست مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • شناسایی جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • شینلو اندازه گیری هموگلوبین A1C در سگهای به ظاهر سالم نژاد شینلو [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • شیوع بررسی شیوع آریتمی های قلبی اسبهای منطقه تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • شیوع بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل [دوره 56، شماره 1، 1380]

ض

 • ضریب تبدیل غذایی اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • ضریب تبدیل غذایی مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]

ط

 • طیور به کارگیری روشهای ایمونوفلورسانس، ایمونودات و ایمونوبلاتینگ جهت شناسایی سویه های بیماریزای اشریشیاکلی واجد فیمبریه F11، در کلی باسیلوز طیور [دوره 56، شماره 4، 1380]

ع

 • عصاره های برگ درخت گردو مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • عفونت لیشمانیای احشایی ارزیابی روش سرولوژی الیزا با استفاده از آنتی ژن فیگوره درتشخیص آزمایشگاهی عفونت لیشمانیای احشایی سگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • عملکرد ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]

غ

 • غاز بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • غذای مصرفی اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 1، 1380]

ف

 • فاسیولیازیس تجربی به کارگیری و ارزیابی الایزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • فاسیولاژیگانتیکا به کارگیری و ارزیابی الایزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • فاسیولاژیگانتیکا مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • فاسیولاهپاتیکا مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • فرمالین مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران ( مرکز شهید رجایی ساری ) [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • فلئوروسین ایزوتیوسیانات به کارگیری آزمون ایمنوفلئورسنت غیر مستقیم جهت تشخیص پادتنهای ضدویروس IBR [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • فیمبریه F11. به کارگیری روشهای ایمونوفلورسانس، ایمونودات و ایمونوبلاتینگ جهت شناسایی سویه های بیماریزای اشریشیاکلی واجد فیمبریه F11، در کلی باسیلوز طیور [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • فنوتیپ تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی [دوره 56، شماره 4، 1380]

ق

 • قابلیت نطفه دار تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • قارچ زدگی مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران ( مرکز شهید رجایی ساری ) [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • قارچهای بی هوازی تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • قارچهای توکسین زا جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • قزل آلای رنگین کمان جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • قزل آلای رنگین کمان تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • قزل آلای رنگین کمان مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • قلب آندوکاردیت ناشی از آکتینومیسس پیوژن همراه با کیست هیداتید در گاو [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • قلب اکتوپیک مطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاین [دوره 56، شماره 2، 1380]

ک

 • کاپیلاریا هپاتیکا کارپیلا هپاتیکا ، عامل پزودوتوبرکل ریوی در مریونس پرسیکوس صیدشده از شمال غربی ایران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کاریوتیپ مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • کافئین اثرات متقابل غلظتهای مختلف سرم جنین گاو با کافئین یا هپارین بر باروری تخمکهای گاو و ایجاد پلی اسپرمی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کاندیدا نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • کاندیدا آلبیکنس ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کپورماهیان جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • کپور ماهیان هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کپور معمولی مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران ( مرکز شهید رجایی ساری ) [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کپور نقره ای بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کتامین مقایسه القای بیهوشی به دو روش ورید یو داخل استخوانی توسط ترکیب دیازپام- استیل پرومازین – کتامین درسگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • کیتین ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کیتوزان ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کراتوکنژنکتیویت عفونی مطالعه اثر اسپری پویدون ایوداین در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • کرمانشاه تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • کرمها انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کروماتوگرافی تعیین حداقل میزان قابل جستجوی آنتی بیوتیکها با به کارگیری دو روش استفاده از سواب و دیسک و روش کروماتوگرافی لایه نازک همراه با بیوتوگرافی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • کروموزوم مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • کیست هیداتیک آندوکاردیت ناشی از آکتینومیسس پیوژن همراه با کیست هیداتید در گاو [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کشتارگاه مطالعه بالینی و آزمایشگاهی جهت تعیین میزان فراوانی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کشتارگاه بابل بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • کشندگی اثرات کشندگی وناهنجاریزایی مرفولوژیکی مخلوط اسکوپولامین وهیوسیامین درجنین تخم مرغ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • کیفیت آب ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • کیفیت آب مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کلاژن ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کلاژن ساختار ملکولی وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب پس از درمان موارد تجربی جراحت توسط بتاآمینو پروپیونیتریل فومارات ( f-BAPN) [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کلی باسیل سروتایپینگ کلی باسیلهای جدا شده از مرغداریهای اطراف تهران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کلی باسیلوز به کارگیری روشهای ایمونوفلورسانس، ایمونودات و ایمونوبلاتینگ جهت شناسایی سویه های بیماریزای اشریشیاکلی واجد فیمبریه F11، در کلی باسیلوز طیور [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کلریمتریک اندازه گیری هموگلوبین A1C در سگهای به ظاهر سالم نژاد شینلو [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کلستریدیوم بوتولینوم مطالعه پتانسیل رشد و توکسین زایی کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیا کولای متأثر از فرمولاسیونهای مختلف نمک و مواد نگهدارنده مورد پیش بینی در فرآوری خاویار [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کلسیم مطالعه یافته های الکتروکاردیوگرافی درگاوان هیپرکلسمیک [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • کنترل زیست شناختی نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • کنترل زیست شناختی کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کنجاله سویا ارزیابی جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی و کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کوکسیدیوز مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کوکسیدویوز مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی درکنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]

گ

 • گیاه دارویی مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • گاو آندوکاردیت ناشی از آکتینومیسس پیوژن همراه با کیست هیداتید در گاو [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • گاو بررسی تحقیقات و فرضیات موجود پیرامون نقش ویروس BVD روی فرآیندهای تولید مثل گاو در زمان قبل یا بعد از تلقیح مصنوعی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • گاو مطالعه بالینی و آزمایشگاهی جهت تعیین میزان فراوانی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • گاو مطالعه یافته های الکتروکاردیوگرافی درگاوان هیپرکلسمیک [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • گاو بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • گاو بررسی شیوع سارکوسیستوزیس گاو در کشتارگاه همدان با به کارگیری روشهای آسیب شناسی و هضمی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • گاو مطالعه اثر اسپری پویدون ایوداین در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • گاو اثر درمان جراحی جراحات رکتوواژینا بر روی باروری گاو شیری [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • گاو تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • گاو سیستانی بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • گرافت خودی مطالعه رگ نگاری استخوان درشت نی بعد از کاشت سیمان و گرافت استخوانی خودی در سگ [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • گرافت خودی ارزیابی خصوصیات استئوژنیک مغز استخوان و پیوند خودی درسگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • گربه اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • گیلان بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • گل میخک مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • گوساله ارزیابی ارتباط پارامترهای خون با میزان رشد در گوساله های شیری [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • گوساله مطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاین [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • گوساله بررسی میزان شیوع اسهال روتاویروسی گوساله های شیری درمنطقه تهران وتعیین سروتیپ های موجود [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • گوساله مطالعه ارتباط متقابل یافته های بالینی،بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در گوساله های مبتلا به سندرم اسهال [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • گوسفند نشانیهای درمانگاهی در بابزیوز تجربی با بابزیا اویس در گوسفند [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • گوسفند ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • گوسفند تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • گوسفند تعیین مقادیر طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • گوشت وطیور مقایسه تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی واتمسفرهای اصلاح شده) بر قابلیت نگهداری گوشت تازه وسرد [دوره 56، شماره 3، 1380]

ل

 • لپتین اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • لیدوکائین ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • لیشمانیوز مطالعه لیشمانیوز احشایی درسگهای بعضی از مناطق ایران واهمیت بهداشتی آن [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • لینگواتولا سراتا ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]

م

 • میانگین رشد اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • میانگین وزن اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • ماهی بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • ماهی بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغا خور استان چهار محال وبختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • ماهی اسکار گزارش سندرم سوراخ در سر درماهی سورم وماهی اسکار [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • ماهی سورم گزارش سندرم سوراخ در سر درماهی سورم وماهی اسکار [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • ماهی کفال گزارش عارضه نفخ در کفال ماهیان دریای خزر [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • متابولیت نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • متن آمین بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در مالکیان گوشتی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • محلولهای رقیق کننده تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مدی بررسی سرولوژیکی و پاتولوژیکی بیماری مدی در ریه گوسفندان منطقه اهواز [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • مدتومیدین بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • مری مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مرغ سروتایپینگ کلی باسیلهای جدا شده از مرغداریهای اطراف تهران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مرغ مادر ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • مرغ مادرگوشتی تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مرغهای مادر گوشتی ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مریونس پرسیکوس کارپیلا هپاتیکا ، عامل پزودوتوبرکل ریوی در مریونس پرسیکوس صیدشده از شمال غربی ایران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • میزان تخمکگذاری اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مسمومیت بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • مسمومیت بررسی ارتباط بین سموم خرزهره در سرم و آریتمی های قلبی در مسمومیت تجربی گوساله [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • میش اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مغز اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به اخذ آب در خرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • مغز استخوان ارزیابی خصوصیات استئوژنیک مغز استخوان و پیوند خودی درسگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • میکروفیلر تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • میگوی سفید هندی سلول شناسی غده هپاتوپانکراس در میگوی سفید هندی خلیج فارس [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • ملارسومین دی کلرهیدرات اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مواد نگهدارنده مطالعه پتانسیل رشد و توکسین زایی کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیا کولای متأثر از فرمولاسیونهای مختلف نمک و مواد نگهدارنده مورد پیش بینی در فرآوری خاویار [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • موراکسلابوویس مطالعه اثر اسپری پویدون ایوداین در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • موش اثر بازدارنده رشد فولیکولی روغن پنبه دانه هیدروژنه روی تخمدان موش ماده [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • موش سوری اثر خوراکی هروئین بر جنین موشهای سوری Balb / C معتاد [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • موش صحرایی مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی [دوره 56، شماره 3، 1380]

ن

 • ناهنجاریزایی اثرات کشندگی وناهنجاریزایی مرفولوژیکی مخلوط اسکوپولامین وهیوسیامین درجنین تخم مرغ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • ناهنجاری مادرزادی مطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاین [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • نسبت اخذ غذا به اخذ آب اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به اخذ آب در خرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • نشانه های درمانگاهی اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • نفخ گزارش عارضه نفخ در کفال ماهیان دریای خزر [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • نکروز قشر مخ مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • نوزاد سیاتوستومینه نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • نوزاد سیاتوستومینه کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا [دوره 56، شماره 4، 1380]

و

 • واکسن ارزیابی تجربی واکسن کشته سالمونلا تیفی موریوم درخرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • واکسن ایراکوک مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی درکنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • واکسن کشته بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • واکسن کشته بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • ویتامین D گزارش سندرم سوراخ در سر درماهی سورم وماهی اسکار [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • ویروس BVD بررسی تحقیقات و فرضیات موجود پیرامون نقش ویروس BVD روی فرآیندهای تولید مثل گاو در زمان قبل یا بعد از تلقیح مصنوعی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • وزن بدن مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • ویسنا بررسی سرولوژیکی و پاتولوژیکی بیماری مدی در ریه گوسفندان منطقه اهواز [دوره 56، شماره 2، 1380]

ه

 • هپاتوپانکرس سلول شناسی غده هپاتوپانکراس در میگوی سفید هندی خلیج فارس [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • هپارین اثرات متقابل غلظتهای مختلف سرم جنین گاو با کافئین یا هپارین بر باروری تخمکهای گاو و ایجاد پلی اسپرمی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • هیپرپلازی لنفوئیدی بررسی سرولوژیکی و پاتولوژیکی بیماری مدی در ریه گوسفندان منطقه اهواز [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • هیپرپلازی ویروسی هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • هیپرکالمی مطالعه ارتباط متقابل یافته های بالینی،بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در گوساله های مبتلا به سندرم اسهال [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • هروئین اثر خوراکی هروئین بر جنین موشهای سوری Balb / C معتاد [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • هیستامین اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به اخذ آب در خرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • هیستوپاتولوژی هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • هضم فیبری تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • هلشتاین مطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاین [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • هماتولوژی بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • همدان بررسی شیوع سارکوسیستوزیس گاو در کشتارگاه همدان با به کارگیری روشهای آسیب شناسی و هضمی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • همزمانی فحلی بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • همزمانی فحلی تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در روز فحلی بر روی شاخصهای رشد فولیکولهای تخمدانی در تلیسه های هلشتاین [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • هموگلوبین تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • هموگلوبین A1C اندازه گیری هموگلوبین A1C در سگهای به ظاهر سالم نژاد شینلو [دوره 56، شماره 4، 1380]